Załącznik do Uchwały Nr 26/R/14

§ 1.

 1. Działalność samopomocowa w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa prowadzona jest w wykonaniu przepisów art. 8 pkt. 12 i art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 932 z późn. zm.) oraz § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sposób określony w niniejszym regulaminie.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie pomocy finansowej udzielanej członkom Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w miarę możliwości finansowych Izby.

§ 2.

 1. Działalność samopomocowa w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa prowadzona jest przez Radę Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie uchwały Prezydium Rady po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Rady ŁOIIB do spraw Działalności Samopomocowej, zwany dalej "Zespołem".
 3. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje spośród swego grona przewodniczącego oraz co najmniej 4 członków zespołu na okres kadencji organów izby.
 4. Zespół powołuje ze swego grona Zastępcę przewodniczącego i Sekretarza zespołu.
 5. Opinie zespołu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej 50% jego składu, w tym przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
 6. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.

§ 3.

Okręgowa Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa corocznie w budżecie określa środki przeznaczone na działalność samopomocową.

§ 4.

 1. Do skorzystania z pomocy finansowej uprawnieni są członkowie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Do skorzystania z jednorazowej pomocy finansowej, w przypadku śmierci czynnego członka Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uprawniona jest osoba wskazana przez członka, a w przypadku braku takiego wskazania najbliższa rodzina zmarłego członka.

§ 5.

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie bezzwrotnej zapomogi lub bezzwrotnej zapomogi pośmiertnej.

§ 6.

 1. Proponowaną wysokość zapomogi, z wyjątkiem zapomogi opisanej w § 4 ust. 2, ustala Zespół indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, w zależności od okoliczności uzasadniającej świadczenie.
 2. Maksymalną wysokość zapomóg i wysokość zapomogi pośmiertnej określa corocznie Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 7.

 1. Zapomoga opisana w § 4 ust. 1 udzielana jest na wniosek uprawnionego do uzyskania pomocy lub wniosek dwóch członków Izby na rzecz uprawnionego.
 2. Wnioski o zapomogi wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w biurze Izby.
 3. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zawierać
         
  1. uzasadnienie;
  2.       
  3. udokumentowanie wydarzenia losowego lub innych okoliczności uzasadniających uzyskanie pomocy finansowej;
  4.   
  5. udokumentowanie sytuacji materialnej członka Izby (dochodów wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

    4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 8.

Zapomoga opisana w § 4 ust. 2 udzielana jest na podstawie aktu zgonu oraz dokumentu uprawniającego do uzyskania tej zapomogi.

§ 9.

Obsługę administracyjną, prawną oraz finansowo-księgową działalności samopomocowej zapewnia biuro ŁOIIB.

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dla osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź