Już po raz szósty w dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwołany przez Radę Izby jako zwyczajny zjazd sprawozdawczy.

Obrady rozpoczęły się 31 marca 2007 r. o godzinie 10.00 w obecności 122 delegatów spośród 155 uprawnionych, co stanowi frekwencję ok. 79%. Po raz pierwszy obrady zjazdu zainaugurowane zostały wprowadzaniem nowego sztandaru ŁOIIB, wyhaftowanego przez siostry Karmelitanki Bose z Łodzi, który ufundowany został przez członków i sympatyków ŁOIIB, dobrowolnie kupujących przeznaczone na ten cel cegiełki o nominale 100 zł lub gwoździe o nominale 500 zł. Sztandar został poświęcony 18 marca br. na uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. Miłym akcentem początku Zjazdu było więc wręczenie fundatorom gwoździ honorowych dyplomów przez przewodniczącego Rady ŁOIIB. Natomiast Prezes Krajowej Rady PIIB wręczył kolegom Sławomirowi Przesmyckiemu i Wacławowi Sawickiemu przyznane jeszcze przez ministra transportu i budownictwa odznaki „Zasłużony dla budownictwa”.

Sprawny przebieg Zjazdu to w dużej mierze zasługa Prezydium. Przewodniczącą Zjazdu została jednomyślnie wybrana koleżanka Barbara Malec, wiceprzewodniczącymi zaś zostali kol. kol. Grzegorz Cieśliński i Piotr Filipowicz, a sekretarzem Zjazdu była kol. Grażyna Orzeł. Powołano także Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Wyborczą.

Spośród gości honorowych obecni byli: Małgorzata Kasprowicz – zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Jacek Szer – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prezes Krajowej Rady PIIB – prof. Zbigniew Grabowski, wiceprezes firmy Hanza Brokers – pani Anna Studzińska oraz pani notariusz Małgorzata Badowska. Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej przesłał zaś uczestnikom Zjazdu życzenia owocnych obrad.

Pani Małgorzata Kasprowicz odczytała list Wojewody Heleny Pietraszkiewicz, która życząc owocnych dyskusji i realizacji powziętych zamierzeń, zwróciła uwagę na ważną rolę, jaką odgrywa w regionie łódzkim samorząd zawodowy inżynierów budownictwa: „Izba nadzoruje należyte i sumienne wykonywanie tej specjalizacji, upowszechnia zasady etyki zawodowej oraz aktywnie podnosi standardy tej profesji, dzięki czemu łódzkie środowisko kadry technicznej budownictwa stanowi bardzo silną konkurencję dla inżynierów zagranicznych”. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał na znaczenie Izby jako zwartej grupy zawodowej, która ma wpływ na tworzenie legislacji. W związku z dużą ilością inwestycji na terenie województwa łódzkiego na Izbie oraz jej członkach spoczywa ciężar tej pracy oraz konieczność rzetelnego jej wykonywania. Podkreślił też gotowość współpracy. Profesor Zbigniew Grabowski wskazał na znaczący wkład ŁOIIB w prace Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz nowatorskie, godne naśladowania inicjatywy. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na możliwość sięgnięcia w latach 2007-2013 po znaczące środki unijne i związane z tym problemy. Mówił także o konieczności zapewnienia polskim inżynierom lepszych warunków pracy, co może zmniejszy emigrację zarobkową wykwalifikowanej kadry za granicę. W związku z wejściem do Unii Europejskiej zwiększyła się konkurencja, która zmusza nasze środowisko do podwyższenia jakości usług oraz większego przywiązywania wagi do zasad sztuki budowlanej i etyki zawodowej.

W kolejnej części obrad przewodniczący wszystkich organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (tj. Rady, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisji Rewizyjnej) jak również Skarbnik Rady ŁOIIB złożyli sprawozdania z działalności w 2006 roku. W kolejnych głosowaniach zjazd zatwierdził je oraz udzielił absolutorium Radzie ŁOIIB, o które wnioskował w swym wystąpieniu (które prezentujemy na str. 11-12 bieżącego numeru „Kwartalnika Łódzkiego”) przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁOIIB kol. Sławomir Przesmycki.

Podczas dyskusji nad kierunkami działalności Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Tadeusz Gruszczyński zwrócił uwagę na kwestię kwalifikacji i odpowiedzialności oraz dobrego imienia inżyniera budownictwa. Poruszył problem odpowiedzialnego kierowania i nadzorowania robotami oraz nagannej praktyki podpisywania niesprawdzonej dokumentacji obarczonej błędami. Zaapelował również o o większe zaangażowanie członków Izby w samokształcenie, szczególnie w zakresie czynności bezwzględnie obowiązujących na budowie i w projektowaniu. Kolega Wacław Sawicki odnosząc się do tego problemu stwierdził, że uzyskujący obecnie uprawnienia budowlane absolwenci – dzięki wypracowaniu właściwej formuły i zakresu egzaminów – są dobrze przygotowani do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Ponadto, koledzy Tadeusz Miksa i Piotr Filipowicz zwrócili uwagę na wpływ samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na ustawodawstwo i konieczność ściślejszej współpracy w tym zakresie, podkreślając przy tym znaczną poprawę w stosunku do poprzednich lat.

Zjazd przyjął także przedstawiony przez Przewodniczącego Rady ŁOIIB program pracy na 2007 rok, który zakłada przede wszystkim działania na rzecz podniesienia prestiżu naszego zawodu w społeczeństwie oraz w zakresie sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Będą one realizowane przede wszystkim poprzez:

  1. Działalność na rzecz podwyższania kwalifikacji zawodowych członków naszej Izby (organizacja szkoleń, promowanie czytelnictwa czasopism naukowo-technicznych, działalność Centrum Samokształcenia ŁOIIB, działalność wydawnicza, prowadzenie księgarni inżynierskiej w siedzibie ŁOIIB, rozwój witryny internetowej ŁOIIB).
  2. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i stowarzyszeniami.
  3. Realizację uchwał V i VI Zjazdu ŁOIIB.
  4. Działalność samopomocową.
  5. Rozwiązywanie bieżących problemów członkowskich.
  6. Pomoc prawną członkom ŁOIIB.
  7. Działalność gospodarczą.
  8. Sprawne funkcjonowanie wszystkich organów Izby.

 

Zjazd podjął następujące uchwały: nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego VI Zjazdu ŁOIIB; nr 2 w sprawie wyboru Prezydium VI Zjazdu ŁOIIB; nr 3 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej; nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad VI Zjazdu ŁOIIB; nr 5 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zjazdu oraz regulaminu wyborów do organów ŁOIIB; nr 6 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków; nr 7 w sprawie wyboru Komisji Wyborczej; nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady ŁOIIB w 2006 r.; nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie ŁOIIB za 2006 r.; nr 10 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ŁOIIB; nr 11 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB; nr 12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB; nr 13 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB; nr 14 w sprawie przyjęcia programu działania ŁOIIB na rok 2007; nr 15 w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu ŁOIIB na rok 2007.

Do realizacji skierowano dwa wnioski: pierwszy dotyczący rozszerzenia problematyki podejmowanej w „Inżynierze Budownictwa” w specjalności elektrycznej poprzez współpracę kolegium redakcyjnego z Zarządem Głównym SEP – ma być przekazany Krajowej Radzie PIIB. Drugi wniosek, skierowany do Rady ŁOIIB, to propozycja udostępnienia do powszechnego wglądu listy rzeczoznawców budowlanych w województwie łódzkim.

W związku ze śmiercią jednego z członków komisji kwalifikacyjnej ŁOIIB – śp. kol. Romana Jędrzejaka – przeprowadzono tajne wybory uzupełniające do tego organu. Nowym członkiem komisji został kolega Andrzej Szymczewski.

Sprawnie przebiegające obrady VI Zjazdu ŁOIIB zakończono ok. godz. 14.30.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.