5 kwietnia br. o godzinie 10.00 w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi wprowadzeniem sztandaru ŁOIIB zainaugurowano obrady VII Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwołanego przez Radę jako zwyczajny zjazd sprawozdawczy.

W tym wyjątkowo ważnym dla naszego środowiska wydarzeniu wzięło udział 114 delegatów, spośród 155 uprawnionych (co dało nieco niższą niż w roku ubiegłym, bo 74-procentową frekwencję) oraz goście honorowi: Włodzimierz Tomaszewski – Wiceprezydent Miasta Łodzi, dr inż. Jacek Szer – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (przedstawiciel Wojewody Łódzkiego), Andrzej Dzierbicki – dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, sekretarz Krajowej Rady PIIB dr inż. Janusz Rymsza wraz z małżonką, mgr inż. Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz dr Paweł Czekalski – sekretarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

 

Nad sprawnym przebiegiem VII Zjazdu czuwało jednomyślnie wybrane Prezydium: mgr inż. Grzegorz Cieśliński (przewodniczący), mgr inż. Barbara Malec i mgr inż. Zbigniew Cichoński (wiceprzewodniczący) oraz mgr inż. Grażyna Orzeł (sekretarz). Powołano również trzy komisje zjazdowe: Komisję Uchwał i Wniosków, Mandatowo-Skrutacyjną oraz Wyborczą.

 

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście zwracali uwagę na dobrą współpracę ŁOIIB z władzami administracyjnymi i samorządem terytorialnym a także na wysoki stopień zorganizowania i sprawności naszej Izby. Wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski podkreślił pełne zaangażowanie i profesjonalizm Łódzkiej OIIB w procesie rozwoju regionu łódzkiego. Wiceprezydent docenił działania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na rzecz budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego a także modernizacji i rewitalizacji już istniejącej zabudowy oraz należytą dbałość o architekturę zabytkową. Doktor inżynier Jacek Szer przekazał delegatom słowa wdzięczności i wyrazy uznania Wojewody Łódzkiego pani Jolanty Chełmińskiej za dotychczasową pełną profesjonalizmu działalność, która przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców regionu łódzkiego. Natomiast Andrzej Dzierbicki – reprezentant Marszałka Województwa Łódzkiego – podziękował za możliwość konsultowania strategii rozwoju województwa oraz planów inwestycyjnych. Przyznał, że wyzwania stojące przed branżą budowlaną w Polsce, wymagają wielkiego zaangażowania ze strony samorządu zawodowego inżynierów, dlatego jego rozwój ma niezwykłe znaczenie dla władz województwa łódzkiego. Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej – dr Paweł Czekalski zauważył, iż wszystkie samorządy zawodowe mają wiele wspólnych potrzeb, dlatego bardzo ważna może stać się działalność nowo powołanej Fundacji Wspierania Seniorów Środowisk Inteligenckich. Sekretarz Krajowej Rady PIIB – dr inż. Janusz Rymsza – w swoim wystąpieniu bardzo wysoko ocenił przedsięwzięcia i inicjatywy naszej Izby, podkreślając przy tym, że jako jedyna ma swój sztandar, organizuje już drugą ogólnopolską konferencję oraz dba o integrację środowiska, urządzając różnego rodzaju imprezy, m.in. Piknik Inżynierski. Przypomniał o trwających przygotowaniach do VII Krajowego Zjazdu PIIB, podczas którego planuje się dokonania szeregu zmian w Statucie Izby, w tym najważniejszej – dotyczącej kadencyjności. Sekretarz Krajowej Rady PIIB zwrócił uwagę na wzrost znaczenia ludzi młodych w Izbie, dostrzegł również konieczność zintensyfikowania działalności szkoleniowej.

 

W części sprawozdawczej Zjazdu przewodniczący organów ŁOIIB (Rady, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Komisji Rewizyjnej) złożyli sprawozdania z działalności w 2007 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁOIIB mgr inż. Sławomir Przesmycki, oceniając działalność Rady ŁOIIB stwierdził, że była ona prowadzona w sposób właściwy i zgodny ze statutem, regulaminem oraz uchwałami przyjętymi na poprzednim zjeździe. Wobec powyższego zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie wykonania budżetu za rok 2007 oraz przedstawionego sprawozdania finansowego, a także o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady oraz o udzielenie jej absolutorium za działalność w 2007 roku.

 

Tegoroczny Zjazd przyjął następujące uchwały:

 • nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego VII Zjazdu ŁOIIB;
 • nr 2 w sprawie wyboru Prezydium VII Zjazdu ŁOIIB;
 • nr 3 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 • nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 • nr 5 w sprawie przyjęcia regulaminu Zjazdu oraz regulaminu wyborów do organów ŁOIIB;
 • nr 6 w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków;
 • nr 7 w sprawie wyboru Komisji Wyborczej;
 • nr 8 w sprawie odwołania członka Rady ŁOIIB; 
 • nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady w 2007 roku;
 • nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2007 rok;
 • nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ŁOIIB;
 • nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Ko misji Kwalifikacyjnej ŁOIIB;
 • nr 13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB;
 • nr 14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB;
 • nr 15 w sprawie przyjęcia programu działania ŁOIIB na rok 2008;
 • nr 16 w sprawie uchwalenia budżetu ŁOIIB na rok 2008;
 • nr 17 w sprawie wprowadzenia zmiany w § 9 ust. 3 Statutu PIIB.

 

Dyskusję wywołał wnioskowany projekt uchwały nr 17. Uznano, że kadencyjność nie może dotyczyć delegatów na okręgowe zjazdy, ale dobrze by było, gdyby obejmowała jak najszersze grono działaczy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W rezultacie delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli uchwałę, w której postulują, ażeby Krajowy Zjazd PIIB dodał w § 9 ust. 3 Statutu PIIB do dotychczasowego zapisu: „Tę samą funkcję w organach Izby można sprawować przez kolejne dwie kadencje” dopisać drugie zdanie o następującej treści: „Zasada kadencyjności dotyczy wyłącznie osób, które – zgodnie z Zasadami gospodarki finansowej PIIB – mają prawo do pobierania ryczałtów stanowiących ekwiwalent utraconych wynagrodzeń”.

 

W dyskusji podjęto również problem pracy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zwrócono uwagę na konieczność ustalenia wzajemnej współpracy rzecznika z nadzorem budowlanym, w celu wypracowania stanowiska mającego na celu uniknięcie okresu przedawnienia spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej (dotyczy to szczególnie kwestii, które mają szeroki oddźwięk społeczny, takich jak katastrofy budowlane). Natomiast mgr inż. Krzysztof Stelągowski z Zespołu Rady do spraw Doskonalenia Zawodowego zauważył potrzebę opracowania regulaminu określającego zasady dofinansowywania udziału członków Izby w kursach i konferencjach naukowo-technicznych.

 

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady odbyły się również wybory uzupełniające, w wyniku których nowym członkiem Rady został inż. Jerzy Żak z Bełchatowa.

 

Sprawnie przebiegające obrady Zjazdu zakończono około godz. 15.00.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.