Początki naszej Izby sięgają jeszcze XX wieku, bo za pierwszą znaczącą datę w jej historii należy przyjąć 11 grudnia 2000 r., kiedy to z inicjatywy dr inż. Andrzeja B. Nowakowskiego powstał Międzystowarzyszeniowy Komitet Założycielski Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MKZ ŁOIIB).

Pozornie wydawałoby się, że utworzenie tego ciała wyprzedziło ustawę z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Tak jednak nie było, ponieważ po raz pierwszy Sejm RP ustawę tę uchwalił 26 października 2000 r., po czym została przekazana do Senatu RP, który 24 listopada przyjął uchwałę w sprawie powyższej ustawy, wprowadzając do jej tekstu 61 poprawek. Wreszcie 15 grudnia 2000 r. Sejm RP przyjął 60 senackich poprawek, odrzucając tylko jedną i w wyniku głosowania ponownie uchwalił ustawę o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Podstawowym celem działalności MKZ ŁOIIB było doprowadzenie do pierwszego zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy współpracy z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa, który zgodnie z zapisem art. 61 ust. 1 ustawy miał być powołany przez ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i naukowo-technicznych.

 

Wybrany na zebraniu założycielskim przewodniczący MKZ ŁOIIB dr inż. Andrzej B. Nowakowski zaproponował następujące kierunki działalności Komitetu, podzielone na trzy etapy:

 • I etap. Działalność informacyjna wśród potencjalnych członków ŁOIIB polegająca m.in. na:

  • organizowaniu seminariów na temat samorządu zawodowego w budownictwie,

  • publikowaniu artykułów na temat samorządu zawodowego w branżowych czasopismach technicznych oraz w prasie codziennej.

 • II etap. Powołanie grup roboczych, których celem byłoby opracowanie projektów regulaminów ustawowych organów ŁOIIB, określenie ich liczebności oraz przygotowanie kandydatów do ich składu. Przewodniczącymi grup roboczych powinni być członkowie MKZ ŁOIIB.

 • III etap. Bezpośrednie przygotowania do pierwszego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące m.in.:

  • współpracę z Komitetem Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownictwa,

  • podział Łodzi i województwa łódzkiego na obwody wyborcze,

  • zorganizowanie w obwodach wyborczych wyborów delegatów na pierwszy Zjazd ŁOIIB,

  • dobór kandydatów do pracy w poszczególnych organach ŁOIIB z uwzględnieniem ich składu branżowego oraz miejsca zamieszkania kandydatów,

  • organizacja pierwszego Zjazdu ŁOIIB.

 

MKZ ŁOIIB zbierał się na plenarnych posiedzeniach początkowo raz w miesiącu, później co trzy tygodnie. A oto niektóre fakty z działalności Komitetu:

 • W lutym 2001 r. uzyskano nieodpłatnie lokal z telefonem nr 632 97 39 na VII piętrze Łódzkiego Domu Technika.

 • 9 marca 2001 r. w Sali Kongresowej (wtedy jeszcze istniała cała i w pełnej krasie) Łódzkiego Domu Technika zorganizowano zebranie informacyjne na temat samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, na które przybyło około 400 osób.

 • W styczniu 2001 r. uzyskano patronat nad działalnością MKZ ŁOIIB Wojewody Łódzkiego – pana Michała Kasińskiego.

 • Począwszy od 12 marca 2001 r. członkowie MKZ ŁOIIB rozpoczęli dyżury pełnione w lokalu Komitetu codziennie w godzinach 1400-1600.

 • W kwietniu 2001 r. do składu Komitetu dołączyło trzech przedstawicieli Oddziału Łódzkiego SITWiM.

 • 29 maja 2001 r. minister rozwoju regionalnego i budownictwa – Jerzy Kropiwnicki powołał 14-osobowy Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa, w którego składzie znalazły się trzy osoby zamieszkałe w Łodzi (Ksawery Krassowski, Andrzej B. Nowakowski, Krzysztof Stelągowski) i jedna zamieszkała w Bełchatowie (Tadeusz Malinowski). Zatem w składzie KO IIB znaleźli się dwaj członkowie MKZ ŁOIIB (Andrzej B. Nowakowski, Krzysztof Stelągowski).

 • 31 maja 2001 r. MKZ ŁOIIB dokonał podziału terenu Łodzi i województwa łódzkiego na 8 obwodów wyborczych, w celu wyboru delegatów na pierwszy Zjazd ŁOIIB.

 • 22 sierpnia 2001 r. do składu Komitetu dołączono po jednym przedstawicielu Rad FSNT-NOT z Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza i Skierniewic. Ponadto, funkcję sekretarza MKZ ŁOIIB powierzono mgr inż. Janowi Boryczce.

 • 12 września 2001 r. do składu Komitetu dołączono jeszcze trzech przedstawicieli Rady FSN-NOT w Piotrkowie Trybunalskim, stąd MKZ ŁOIIB liczył już 24 osoby. Spośród członków MKZ ŁOIIB wyłoniono osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie w każdym z 8 obwodów wyborów po 25 delegatów na pierwszy Zjazd ŁOIIB.

 • 3 października 2001 r. MKZ ŁOIIB przyjął uchwałę w sprawie wyborów delegatów na I Zjazd ŁOIIB, w której ustalono:

  • ostateczny podział okręgu łódzkiego (Łódź i województwo) na 8 obwodów wyborczych, w których będzie wybieranych po 25 delegatów,

  • miejsca i terminy wyborów (od 2 października do 8 listopada 2001 r.),

  • przyjęto „Regulamin wyboru delegatów na I Zjazd ŁOIIB” oraz uchwalono „Porządek obrad zebrań wyborczych”.

 • 17 października 2001 r. podczas plenarnego posiedzenia MKZ ŁOIIB delegat KO IIB na okręg łódzki inż. Tadeusz Malinowski z Bełchatowa wręczył 20 spośród 24 członków MKZ ŁOIIB zaproszenia do współpracy z KO IIB, w celu doprowadzenia do pierwszego Zjazdu ŁOIIB.

 • 19 października 2001 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu dopracowano procedury wyborów delegatów na I Zjazd ŁOIIB, w tym:

  • ustalono skład Komisji Mandatowej (11 członków MKZ ŁOIIB oraz 7 osób zgłoszonych przez Stowarzyszenie), która będzie obsługiwała zebrania w obwodach wyborczych,

  • ustalono, że mandat uprawniający do udziału w zebraniu wyborczym otrzymają osoby, które przedstawią dowód osobisty i kserokopię uprawnień budowlanych oraz zobowiążą się na piśmie do złożenia wniosku o wpisanie na listę członków ŁOIIB niezwłocznie po jej utworzeniu,

  • postanowiono, że opracowana przez KO IIB deklaracja wstąpienia do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z opłatą 50 zł nie będzie stanowiła warunku otrzymania mandatu przez uczestników zebrań w obwodach wyborczych; nie mamy bowiem żadnych podstaw prawnych do pobierania jakichkolwiek opłat czy darowizn.

 • Wybory delegatów na I Zjazd ŁOIIB zostały przeprowadzone w następujących terminach:

  • 22 października 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 5,

  • 23 października 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 4,

  • 25 października 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 6,

  • 29 października 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 3,

  • 30 października 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 2,

  • 31 października 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 1,

  • 7 listopada 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 7,

  • 8 listopada 2001 r. w obwodzie wyborczym nr 8.

 • 14 listopada 2001 r. podczas plenarnego posiedzenia MKZ ŁOIIB podjął uchwałę określającą termin I Zjazdu ŁOIIB na 12 stycznia 2002 r. Dyskutowano również, co począć z zebraniem w obwodzie wyborczym nr 6, które zostało przerwane po uchwaleniu przez zebranych wniosku o rozdzielenie mandatów na I Zjazd proporcjonalnie do ilości zebranych deklaracji wstąpienia do Izby Inżynierów Budownictwa. Wniosek ten został również przesłany do KO IIB w Warszawie. Ostatecznie MKZ ŁOIIB w drodze uchwały postanowił, że zebranie to zostanie dokończone na dotychczasowych zasadach w terminie do 14 grudnia 2001 r.

 • 21 listopada 2001 r. podczas plenarnego posiedzenia Komitetu m.in.:

  • odczytano pismo z 16 listopada 2001 r. przewodniczącego KO IIB prof. Stanisława Kusia dotyczące zasad finansowania działalności Okręgowych Komitetów Organizacyjnych KO IIB, z którego wynikało, że 29 października 2001 r. Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie przyjął uchwałę o przyjmowaniu wraz z deklaracjami wstąpienia do Izby Inżynierów Budownictwa imiennych wpłat w kwocie 50 zł na poczet składek członkowskich,

  • ustalono 10-osobowy skład Komisji Wyborczej, której zadaniem było przygotowanie kandydatów do wszystkich organów ŁOIIB oraz na delegatów na Krajowy Zjazd, przy uwzględnieniu kryterium branżowo-terenowego,

  • do składu MKZ ŁOIIB dołączyły dwie osoby zamieszkałe na terenie Sieradza i Wielunia, dzięki czemu Komitet liczył już 26 osób.

 • 26 listopada 2001 r. KO IIB podjął uchwałę nr 12 w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów delegatów na pierwsze zjazdy Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Z zapisu §3 regulaminu wynika, że obowiązuje on okręgi, w których dotychczas (czyli do 26 listopada) nie rozpoczęto wyborów delegatów na pierwsze zjazdy OIIB.

 • 5 grudnia 2001 r. Komitet postanowił:

  • powiększyć skład Komisji Wyborczej o 2 osoby,

  • zakończyć akcję pełnienia długoterminowych dyżurów przez członków Komitetu, ponieważ od 26 listopada został zatrudniony pracownik biurowy na ¾ etatu.

 • 17 grudnia 2001 r. dokończono zebranie w obwodzie wyborczym nr 6, podczas którego dokonano wyboru 25 delegatów na I Zjazd ŁOIIB;

 • 9 stycznia 2002 r. skład MKZ ŁOIIB powiększył się o dwie osoby reprezentujące Oddział Łódzki SITPNiG, tym samym skład Komitetu rozszerzył się do 28 osób.

 • 17 stycznia 2002 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w której m.in. termin wejścia w życie ustawy z 15 grudnia 2000 r. został przesunięty do 1 stycznia 2003 r. W trakcie tego procesu legislacyjnego 25 stycznia 2002 r. ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów weszła w życie w całości w sytuacji, gdy został utworzony jedynie samorząd zawodowy architektów, bo I Krajowy Zjazd Izby Architektów odbył się 19 stycznia 2002 r.

 • 30 stycznia 2002 r. na wniosek przewodniczącego Komitetu podjęto uchwałę o zwołaniu I zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 23 marca 2002 r. Przyjęto również tekst ankiety, która została niezwłocznie rozesłana do wszystkich delegatów na Zjazd.

 • 18 lutego 2002 r. KO IIB zaakceptował daty pierwszych zjazdów w trzech okręgach: podkarpackim (16 marca), łódzkim (23 marca) i lubuskim (23 marca).

 • 27 lutego 2002 r. Komitet przyjął projekty regulaminów:

  • wyborów do organów ŁOIIB,

  • I Zjazdu ŁOIIB oraz projekt porządku obrad I Zjazdu ŁOIIB, jak również inne materiały niezbędne do sprawnego przeprowadzenia Zjazdu.

 • 4 marca 2002 r. KO IIB podjął uchwałę nr 19 w sprawie podziału mandatów na I Krajowy Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa, z której wynikało, że Okręg Łódzki otrzymał 13 mandatów;

 • 13 marca 2002 r. odbyło się ostatnie plenarne posiedzenie MKZ ŁOIIB, podczas którego m.in.:

  • podjęto uchwałę o podtrzymaniu terminu i miejsca I Zjazdu ŁOIIB*),

  • podjęto uchwały w sprawach: składu prezydium I zjazdu ŁOIIB oraz składu Komisji Wyborczej,

  • ustalono proponowane składy pozostałych komisji zjazdowych,

  • dokonano szeregu uzgodnień organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem I Zjazdu ŁOIIB.

 • 15 lutego 2002 r. Sejm RP przyjął poprawkę Senatu RP i ponownie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, na mocy której prawo wpisu na listę członków okręgowych izb przyznano ustanowionym przez KO IIB pełnomocnikom okręgowym upoważnionym do przyjmowania wniosków o wpisanie na listę członków okręgowej izby oraz do pobierania opłaty w wysokości 50 zł na poczet składki członkowskiej. W pierwszych zjazdach będą mogły brać udział osoby wpisane w tym trybie na listy członków okręgowych izb lub wybrani przez nich delegaci.

  Art. 62 ustawy z 15 grudnia otrzymał nowe brzmienie, przez co do dnia zwołania pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz przez okres 3 miesięcy od tego dnia prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje na dotychczasowych zasadach.

  Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 23, który ukazał się 16 marca 2002 r. a weszła w życie (z wyjątkiem artykułu 62) w 14 dni od jej ogłoszenia, czyli 31 marca 2002 r.

 • 23 marca 2002 r. o godzinie 10.00 w Sali Kongresowej Łódzkiego Domu Technika rozpoczął obrady I Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 


*) począwszy od 27 lutego 2002 r. inż. Tadeusz Malinowski podjął szereg działań zmierzających do przesunięcia terminu I Zjazdu ŁOIIB o co najmniej 4 tygodnie, co w obliczu rychłego wejścia w życie ustawy z 15 lutego 2002 r. mogło skutkować zmarnotrawieniem wielomiesięcznych wysiłków członków MKZ ŁOIIA, o determinacji których świadczy ww. uchwała

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.