23 marca 2002 r. w sali konferencyjnej Domu Technika przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi odbył się I Zjazd ŁOIIB, jako zjazd założycielski, którego głównym zadaniem było wybranie przewodniczących i członków organów naszej Izby, Delegatów na Krajowy Zjazd oraz dyskusja nad kierunkami przyszłej działalności ŁOIIB.

 

Zjazd rozpoczął obrady o godzinie 10.00. Delegat Okręgowy Krajowego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa na województwo łódzkie – Tadeusz Malinowski – dokonał uroczystego otwarcia, podziękował Zespołowi Organizacyjnemu ŁOIIB oraz jego Przewodniczącemu – dr inż. Andrzejowi B. Nowakowskiemu za trud zorganizowania ŁOIIB, powitał wszystkich uczestników Zjazdu, w tym zaproszonych gości: Mieczysława Teodorczyka – Marszałka Województwa Łódzkiego, Grażynę Szestakow-Wilamowską – Dyrektora Departamentu Uprawnień i Odpowiedzialności Zawodowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Mirosława Marcisza – I Wicewojewodę Łódzkiego, Marka Klimczaka – Wiceprezydenta Miasta Łodzi, Włodzimierza Sitkę – członka Zarządu Miasta Łodzi, Joannę Kowalską-Mohmand – Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Ryszarda Podladowskiego – Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Romana Wieszczka – Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, Grzegorza Krzyżanowskiego – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, Ksawerego Krassowskiego – Prezesa Izby Projektowania Budowlanego, Michała Paradowskiego – Wiceprezesa Zarządu Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego, prof. Andrzeja Jopkiewicza – Prezesa Zarządu Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

 

Zgodnie z regulaminem wybrano Przewodniczącego Zjazdu (dr inż. Andrzej B. Nowakowski), dwóch wiceprzewodniczących (Zbigniew Cichoński, Józef Nowak) oraz ustalono skład Komisji Mandatowej (Henryk Małasiński, Kazimierz Lisowski, Stanisław Krzysztofik).

 

Przewodniczący Zjazdu (a jednocześnie Międzystowarzyszeniowego Komitetu Założycielskiego ŁOIIB), podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim biorącym udział przy organizowaniu Izby. Zaproszeni goście w swych wystąpieniach wyrazili swoje poparcie dla zainicjowanej idei organizacji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz nadzieję na aktywną działalność Izby dla dobra naszego województwa i kraju.

 

Przewodniczący Komisji Mandatowej Henryk Małasiński przedstawił zgromadzonym protokół komisji, według którego 182 osoby uznano za uprawnione do głosowania w wyborach do organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po jednomyślnym przyjęciu regulaminu obrad I Zjazdu doręczonego delegatom w odpowiednio wcześniejszym terminie, przystąpiono do dyskusji nad regulaminem wyborów do organów ŁOIIB, a następnie – po odrzuceniu zgłoszonego przez jednego z delegatów wniosku o złagodzenie kryteriów przy wyborze przewodniczących organów Izby i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców – przyjęto regulamin wyborów do organów w proponowanej wersji. Zgodnie z regulaminem, Zjazd na wniosek Zespołu Organizacyjnego ŁOIIB powołał Komisje Zjazdowe (Wyborczą, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjną), które ukonstytuowały się i przystąpiły do dalszych czynności. Ustalono następującą liczbę członków poszczególnych organów ŁOIIB: Rada ŁOIIB – 29 członków + przewodniczący, Okręgowa Komisja Rewizyjna – 6 członków + przewodniczący, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – 12 członków + przewodniczący, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny – 13 członków + przewodniczący. Delegaci uprawnieni do głosowania wybrali przewodniczących organów ŁOIIB, ustanawiając Przewodniczącym Rady – dr inż. Andrzeja B. Nowakowskiego, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Sławomira Przesmyckiego, Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – mgr inż. Wacława Sawickiego, Przewodniczącą Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – mgr inż. Małgorzatę Jezierską, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – mgr inż. Krzysztofa Kopacza. Zastępcami Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali: mgr inż. Beata Ciborska, mgr inż. Zbigniew Chortyński, inż. Wojciech Hanuszkiewicz, inż. Zofia Kosz-Koszewska, mgr inż. Jan Lisowski. Członkami Rady ŁOIIB zostali: mgr inż. Andrzej Boroń, mgr inż. Jan Boryczka, mgr inż. Roman Cichosz, mgr inż. Grzegorz Cieśliński, mgr inż. Piotr Filipowicz, technik Ryszard Gierak, Ireneusz Groblewski, technik Jan Izydorczyk, mgr inż. Kazimierz Jakubowski, mgr inż. Agnieszka Jońca, inż. Jacek Kałuszka, technik Marian Kapuściński, inż. Roman Kostyła, mgr inż. Jerzy Krawczyk, mgr inż. Stanisław Krzysztofik, dr inż. Andrzej Kuligowski, inż. Kazimierz Kurowski, mgr inż. Barbara Malec, inż. Tadeusz Miksa, inż. Dariusz Ostalski, mgr inż. Piotr Parkitny, mgr inż. Grzegorz Rakowski, inż. Adam Różycki, inż. Wiesław Sienkiewicz, mgr inż. Krzysztof Stelągowski, dr inż. Danuta Ulańska, mgr inż. Janusz Wisiński, mgr inż. Henryk Woźniak, mgr inż. Bogdan Wrzeszcz. Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali: mgr inż. Urszula Jakubowska, mgr inż. Jerzy Jakubowski, mgr inż. Elżbieta Janeczek, mgr inż. Jolanta Orechwo, technik Leszek Przybył, technik Franciszek Widera. Na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wybrano: inż. Janusza Buczyńskiego, inż. Pawła Cichego, technika Piotra Garwolskiego, mgr inż. Tadeusza Gruszczyńskiego, mgr inż. Bogusławę Gutowską, mgr inż. Grzegorza Kokocińskiego, mgr inż. Juliusza Kopytowskiego, mgr inż. Andrzeja Krzesińskiego, mgr inż. Andrzeja Lipińskiego, inż. Stanisława Propina, mgr inż. Janusza Skupińskiego, mgr inż. Krzysztofa Wernera, inż. Stanisława Wojciechowskiego. Jako delegatów na Krajowy Zjazd wybrano: mgr inż. Beatę Ciborską, mgr inż. Romana Cichosza, mgr inż. Jaromira Grabowskiego, mgr inż. Agnieszkę Jońcę, mgr inż. Andrzeja Kawkę, dr inż. Ksawerego Krassowskiego, mgr inż. Barbarę Malec, inż. Tadeusza Malinowskiego, inż. Józefa Nowaka, dr inż. Andrzeja B. Nowakowskiego, mgr inż. Zdzisława Soszkowskiego, inż. Stanisława Wojciechowskiego, mgr inż. Bogdana Wrzeszcza.

 

W dyskusji nad kierunkami działalności ŁOIIB Delegaci I Zjazdu poruszali m.in. problemy: przetargów na prace projektowe i roboty budowlane, konieczności opracowania cennika usług inżynierskich, odpowiedniego przygotowania środowiska polskiej kadry technicznej budownictwa w związku ze wzrastającą konkurencją ze strony inżynierów z krajów UE, zniesienia 22% podatku VAT w budownictwie, przywrócenia ulgi budowlanej oraz problemy wynikające w przypadku branż instalacyjnych z nakładania się zakresów uprawnień z ustawy Prawo budowlane oraz uprawnień z ustawy Prawo energetyczne. Postulowano m.in. wywieranie nacisków przez władze Izby w celu opracowania spójnych przepisów obowiązujących w obszarze szeroko rozumianego budownictwa, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi samorządami zawodowymi oraz administracją rządową i samorządową, konieczność doskonalenia zawodowego członków samorządu zawodowego, podjęcie działań integrujących środowisko, opracowanie i ustanowienie standardów zawodowych, propagowanie obowiązku stosowania w wykonawstwie wyłącznie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do uprawnień budowlanych nowej specjalności drogowo-mostowej, opracowanie zbioru wszystkich przepisów budowlanych, ustalenie standardów jakości zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie, nawiązanie i utrzymywanie ścisłych kontaktów ze szkołami zawodowymi i Politechniką Łódzką, umożliwienie młodym inżynierom odpowiedniej praktyki zawodowej, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa majstrów budowlanych posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie powierzonym przez kierownika budowy lub robót.

 

I Zjazd przyjął 4 uchwały: uchwałę nr 1, w której upoważniono Radę do przyjęcia prowizorium finansowego na okres do najbliższego Zjazdu, uchwałę nr 2, w której zobowiązano Radę ŁOIIB do utworzenia przedstawicielstw-delegatur ŁOIIB, których zakres i teren działania zostaną ustalone przez Radę ŁOIIB zgodnie ze statutem, uchwałę nr 3, w której zobowiązano Radę ŁOIIB do przeprowadzenia oddzielnych negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi w celu ustalenia grupowych stawek ubezpieczeniowych dla członków ŁOIIB), uchwałę nr 4, w której zobowiązano delegatów ŁOIIB do zgłoszenia projektu uchwały na Krajowym Zjeździe o niedopuszczalności podniesienia stawki VAT w budownictwie i produkcji materiałów budowlanych.

 

Obrady I Zjazdu ŁOIIB – zjazdu założycielskiego, w których wzięło udział 182 spośród 201 (czyli 90,54%) uprawnionych delegatów, zaowocowały wyborem pierwszych w historii organów ŁOIIB i zapoczątkowały aktywną działalność Izby w zakresie rozwoju samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.