5 kwietnia 2003 r. w dużej sali obrad Rady Miasta Łodzi odbył się II Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwołany przez Radę jako zjazd sprawozdawczy, którego głównym zadaniem było podsumowanie dokonań z 2002 r. oraz przyjęcie programu działania Izby w 2003 r.

 

O godzinie 10.00. Przewodniczący Rady ŁOIIB dr inż. Andrzej B. Nowakowski dokonał uroczystego otwarcia i powitał delegatów oraz zaproszonych gości: Mirosława Marcisza – I Wicewojewodę Łódzkiego, Marka Lisiaka – Architekta Miasta Łodzi, dr inż. Jana Michajłowskiego – zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. Zbigniewa Grabowskiego – Przewodniczącego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Janusza Rymszę – Sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Romana Wieszczka – Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

 

Obradom II Zjazdu przewodniczył mgr inż. Zbigniew Cichoński. Wybrano składy następujących komisji zjazdowych: Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

 

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach pozytywnie ocenili inicjatywę zorganizowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwracano uwagę na pojawiające się perspektywy pracy dla inżynierów budownictwa w związku z realizacją programu budowy autostrad w naszym województwie oraz programu architektonicznego i urbanistycznego przedstawionego przez Głównego Architekta Miasta Łodzi. Podkreślano także konieczność współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi samorządami zawodowymi (na przykład z Izbą Architektów). Prof. Zbigniew Grabowski zasygnalizował problemy organizacyjne, z którymi muszą borykać się Izby oraz podkreślił potrzebę dalszego rozwoju działalności Izb w celu przygotowania zawodowego inżynierów do pracy zgodnie z wymogami europejskimi.

 

Przewodniczący Komisji Mandatowej kolega Piotr Parkitny przedstawił zgromadzonym protokół komisji, według którego spośród 177 osób uznanych za uprawnione do otrzymania mandatu delegata obecnych jest 110 osób, co pozwala na podejmowanie prawomocnych rozstrzygnięć przez Zjazd.

 

W części sprawozdawczej Przewodniczący Rady ŁOIIB omówił działalność Rady ŁOIIB w 2002 r., koncentrującej się głównie w tym okresie na sprawach organizacyjnych i członkowskich. Swoje sprawozdania przedstawili także Skarbnik Rady, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu dyskusji zatwierdzono sprawozdania, a Radzie udzielono absolutorium.

 

Delegaci zaakceptowali przedstawiony przez przewodniczącego Rady ŁOIIB plan pracy na 2003 r., zakładający:

  • kontynuowanie prac organizacyjnych w zakresie tworzenia i rozbudowywania biura Izby, spraw członkowskich, obsługi prawnej organów Izby oraz członków, informowania o aktualnych pracach naszej Izby (m.in. za pośrednictwem witryny internetowej),
  • działalność samopomocową,
  • kierowanie bieżącą działalnością ŁOIIB,
  • działalność na rzecz podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
  • działania na rzecz przygotowania naszych członków do pracy zawodowej zgodnie z wymogami obowiązującymi po wejściu do Unii Europejskiej,
  • działania na rzecz zorganizowania punktów informacyjnych Izby poza terenem Łodzi,
  • powołanie kół zainteresowań (Koło projektowania budowlanego, Koło realizatorów inwestycji, Koło nadzoru eksploatacyjno-budowlanego, Koło menedżerów budownictwa,
  • realizację uchwał I i II Zjazdu.

 

Przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta oraz firmy Hanza Brokers poinformowali delegatów o warunkach i zasadach ubezpieczenia oraz prawach przysługujących osobom ubezpieczonym, wyjaśniając wiele wątpliwości z tego zakresu.

 

Delegaci odwołali kolegę Ireneusza Groblewskiego z funkcji członka Rady ŁOIIB, kolegę Janusza Buczyńskiego z funkcji członka Sądu Dyscyplinarnego (nie zostali wpisani na listę członków Izby) oraz kolegę Andrzeja Kawkę z funkcji delegata na Krajowy Zjazd. Przeprowadzili następnie wybory uzupełniające – członkiem Rady został kolega Jerzy Pakuła, członkiem Sądu Dyscyplinarnego koleżanka Grażyna Orzeł, natomiast delegatem na Krajowy Zjazd kolega Andrzej Kuligowski.

 

II Zjazd przyjął następujące uchwały: uchwałę nr 1 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie ŁOIIB, uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2003 r., uchwałę nr 3 w sprawie negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi (upoważniono Radę ŁOIIB do kontynuacji prac związanych z dalszymi negocjacjami z firmami ubezpieczeniowymi w celu wypracowania korzystniejszych warunków umowy), uchwałę nr 4 w sprawie punktów informacyjnych (zobowiązano Radę ŁOIIB do stworzenia na terenie województwa łódzkiego punktów informacyjnych w miastach, w których będzie na to zapotrzebowanie).

 

W obradach II Zjazdu ŁOIIB wzięło udział 62,2% uprawnionych delegatów (110 spośród 177).

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.