Zgodnie z uchwałą Rady 24 kwietnia 2004 r. w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się III Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jako zjazd sprawozdawczy. którego zadaniem było podsumowanie dokonań z 2003 r. oraz przyjęcie planu pracy na 2004 r.

 

Zjazd rozpoczął się w drugim terminie - o godzinie 10.15 Przewodniczący Rady ŁOIIB dr inż. Andrzej B. Nowakowski dokonał uroczystego otwarcia i powitał delegatów oraz zaproszonych gości: prof. Zbigniewa Grabowskiego - prezesa Krajowej Rady PIIIB, dr. inż. Jana Michajłowskiego - zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, mgr. inż. Zbigniewa T. Maciejewskiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, mgr. inż. Krystynę Korniak-Figę - przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz mgr. inż. arch. Marka Ciepluchę - zastępcę przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

 

Obradom III Zjazdu przewodniczył mgr inż. Zbigniew Cichoński. Nad sprawnym przebiegiem czuwały komisje zjazdowe: Komisja Wyborcza, Komisja Skrutacyjna i Komisja Uchwał i Wniosków. Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 23 członków naszej Izby.

 

Warto podkreślić, że zarówno Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, jak i Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz zastępca przewodniczącego ŁOIA pozytywnie ocenili w swych wystąpieniach dotychczasowa współpracę z naszą Izbą. Dr inż. Jan Michajłowski zwrócił uwagę na ostatnią propozycję Urzędu - podjęcia wspólnych działań w celu należytego i sumiennego wykonywania zawodu przez członków izb. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego ŁUW zwrócił zebranym uwagę na oznaki ożywienia inwestycji w naszym regionie (budowa firmy "Lek" w Strykowie i firmy "Hering" w Nowym Józefowie, początek realizacji projektu Manufaktura, planowane wkrótce rozpoczęcie centrum finansowo-księgowego firmy Philips, budowa autostrady A-2) które dają inżynierom wszystkich branż budowlanych powody do optymizmu. Zapewnił, że we współpracy z ŁOIIB jak i w załatwianiu indywidualnych spraw służby administracji architektoniczno-budowlanej Wojewody Łódzkiego będą wykazywały kompetencje i życzliwość.

 

Prof. Zbigniew Grabowski poinformował obecnych, iż PIIB uzyskała wszędzie właściwy poziom organizacji i w zasadzie izby przejęły już w pełni obowiązki przekazane przez państwo. Zwrócił uwagę na potrzebę ciągłego doskonalenia legislacji, ale i świadomości legislacyjnej wśród członków izby, szczególnie w obliczu wejścia w życie wszystkich dyrektyw europejskich. W związku z wejściem do UE już wkrótce wszystkie przetargi będą ogłaszane we wszystkich państwach unijnych - rośnie więc konkurencja, a jednocześnie otwierają się dla nas nowe szanse. Niezbędna jest więc większa świadomość procedur, jakie towarzyszą przetargom (procedury FIDIC) i realizacji inwestycji. Krajowa Izba dąży do podpisania szeregu porozumień bilateralnych z innymi państwami UE gwarantujących wzajemne uznawanie uprawnień.

 

W części sprawozdawczej Przewodniczący Rady ŁOIIB omówił działalność Rady ŁOIIB w 2003 r. Swoje sprawozdania przedstawili także przewodniczący pozostałych organów ŁOIIB: Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i skarbnik ŁOIIB. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Zjazd, a Radzie udzielono absolutorium.

 

Delegaci zaakceptowali przestawiony przez przewodniczącego Rady ŁOIIB plan pracy na 2004 r., zakładający:

 • realizację uchwał II oraz III Zjazdu ŁOIIB (w tym organizację nowych punktów informacyjnych i rozwój już istniejących),
 • sprawy członkowskie (w tym prowadzenie listy członków naszej Izby i obsługa członków),
 • kierowanie działalnością ŁOIIB (w tym realizacja budżetu na 2004 r.),
 • sprawy organizacyjne (w tym przygotowanie III Zjazdu ŁOIIB, obsługa organizacyjno-prawna za pośrednictwem biura ŁOIIB organów ŁOIIB, udzielanie członkom ŁOIIB pomocy prawnej, zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura ŁOIIB),
 • działalność na rzecz podwyższenia kwalifikacji zawodowych członków ŁOIIB,
 • działalność samopomocową,
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i innych samorządów zawodowych, jak również ze stowarzyszeniami,
 • wydawanie i kolportaż "Kwartalnika Łódzkiego",
 • powołanie Kół Zainteresowań.

 

Na wniosek delegatów podjęto 6 uchwał:

 • Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady w 2003 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za lata 2002 i 2003;
 • Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Uchwała nr 3 dotycząca zatwierdzenia zgłoszonego przez Radę Izby budżetu ŁOIIB na rok 2004;
 • Uchwała nr 4 dotycząca sprawy siedziby ŁOIIB - zobowiązująca Radę ŁOIIB do podjęcia działań w kierunku rozpoznania możliwości pozyskania własnej siedziby na terenie miasta Łodzi;
 • Uchwała nr 5 w sprawie rozważenia możliwości powołania sądu arbitrażowego do rozpatrywania sporów między inwestorem a wykonawcą (III Zjazd ŁOIIIB postanowił ww. wniosek skierować do zbadania przez biuro prawne Izby);
 • Uchwała nr 6 w sprawie stopy podatku VAT w budownictwie - III Zjazd ŁOIIB zobowiązał delegatów ŁOIIB na III Krajowy Zjazd PIIB do zaprezentowania propozycji zmiany stopy podatku VAT na remonty budowlane w budownictwie mieszkaniowym z 22% do 0%.

 

Postanowiono także skierować do przeanalizowania do biura prawnego Izby a następnie zaprezentować Radzie ŁOIIB sprawę wymogów określanych przez różne instytucje, w tym banki, stawiane polskim inżynierom. Do biura ŁOIIB ma być także skierowany wniosek o zaskarżenie w całości Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne.

 

Delegaci zwrócili uwagę na pozytywny oddźwięk sporządzonego w ubiegłym roku "Stanowiska ŁOIIB w sprawie zróżnicowanej interpretacji niektórych przepisów Prawa budowlanego oraz wymagań wobec osób sporządzających projekty branż sieciowych oraz branży drogowej" - szereg sygnalizowanych wówczas problemów zostało pomyślnie uwzględnionych w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

III Zjazd ŁOIIB dokonał także wyboru nowego przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego (dotychczasowa przewodnicząca mgr inż. Małgorzata Jezierska złożyła rezygnację z tej funkcji) - został nim mgr inż. Grzegorz Rakowski, dotychczasowy członek Rady. W Radzie natomiast zastąpił go mgr inż. Jan Stocki - organizator punktu informacyjnego w Kutnie.

 

W obradach III Zjazdu ŁOIIB wzięło udział zaledwie 55,1% uprawnionych delegatów (98 spośród 178).

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.