9 kwietnia 2005 r. od godziny 10.00 do 16.00 w dużej sali obrad Urzędu Miasta Łodzi obradował IV Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który został zwołany przez Radę naszej Izby jako zwyczajny zjazd sprawozdawczy.

 

Spośród 159 uprawnionych, obecnych było 101 delegatów (co dało frekwencję 63,5% - wyższą niż w roku ubiegłym). Przybyli również goście honorowi: prof. Zbigniew Grabowski - prezes Krajowej Rady PIIB, dr inż. Jan Michajłowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego ŁUW (reprezentujący Wojewodę Stefana Krajewskiego), dr inż. arch. Marek Lisiak - Architekt Miasta Łodzi (który reprezentował Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego), mgr inż. Zbigniew T. Maciejewski - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i dr Paweł Czekalski - Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

 

W Prezydium IV Zjazdu zasiedli: mgr inż. Piotr Filipowicz (przewodniczący), mgr inż. Zbigniew Cichoński i mgr inż. Bogdan Wrzeszcz (wiceprzewodniczący) oraz mgr inż. Grażyna Konstantynowicz (sekretarz). W celu sprawnego przebiegu Zjazdu powołano trzy komisje zjazdowe: Wyborczą, Mandatowo-Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.

 

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście zwracali uwagę na dobrą współpracę ŁOIIB z władzami administracyjnymi i samorządem terytorialnym a także na wysoki stopień zorganizowania i sprawności naszej Izby. Ponadto, pan Jan Michajłowski omówił motywy i cele porozumienia między ŁOIIB a Urzędem Wojewódzkim i ŁOIA. Przedsięwzięcie to ma m.in. doprowadzić do poprawy jakości opracowań, będących przedmiotem postępowań administracji architektoniczno-budowlanej. Pogratulował także cennej inicjatywy rewitalizacji zabytkowego budynku przy ul. Północnej 39 oraz omówił nowe przedsięwzięcia inwestycyjne w regionie łódzkim dające członkom naszej Izby nowe miejsca pracy (budowa autostrad, inwestycje firm europejskich na naszym terenie, m.in. Gillette, Philips i innych).

 

Pan Marek Lisiak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wzrost zainteresowania inwestorów regionem łódzkim oraz na przemiany, jakie zaszły w ostatnich latach w budownictwie i architekturze Łodzi i województwa. Pojawili się inwestorzy w obszarze budownictwa przemysłowego, co wiąże się z wyraźną tendencją do lokowania w Łodzi przedsięwzięć związanych przede wszystkim z przemysłem maszynowym oraz przemysłem sprzętu gospodarstwa domowego. Wprawdzie większość łódzkich fabryk nie znajduje nabywców i ulega destrukcji, ale jednak pojawili się chętni, którzy mają zamiar inwestować w zabudowę mieszkaniową w śródmieściu Łodzi i prowadzą działania na terenach pofabrycznych (Manufaktura, Księży Młyn). Istotny jest także trzeci obszar - związany z planowaniem przestrzennym, z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na koniec wyraził nadzieję, że najbliższe lata będą kontynuacją tych procesów inwestycyjnych i że inżynierowie budownictwa razem z architektami i urbanistami będą czynnie w nich uczestniczyć.

 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pan Zbigniew T. Maciejewski zwrócił uwagę na istotne dla nadzoru budowlanego zmiany, które zaszły po wejściu Polski do UE (wdrożenie ustawy o wyrobach budowlanych, zmiany Prawa budowlanego). Bardzo pozytywnie ocenił także współpracę z naszą Izbą, której przejawami są chociażby cykliczne spotkania z Przewodniczącym Rady ŁOIIB, spotkania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego z przedstawicielami Izby, gdzie przekazywane są uwagi, spostrzeżenia, propozycje i wizje współpracy.

 

Przewodniczący KR PIIB prof. Zbigniew Grabowski omówił kilka istotnych zagadnień dotyczących działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poinformował także zebranych, jakie zadania czekają nas w bieżącym roku:

 • organizacja i przeprowadzenie wyborów delegatów na zjazdy sprawozdawczo-wyborcze izb okręgowych;
 • uporządkowanie problemu Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jako jednej Izby;
 • sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców;
 • w związku z tym, iż Minister Infrastruktury ostatecznie uznał wraz z nowym Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, że właściwą do spraw rozstrzygania sporów dotyczących interpretacji wszystkich uprawnień budowlanych (nie tylko tych nadawanych po 2002 r.) będzie PIIB, Krajowa Rada staje się drugą instancją w tych sprawach. Zwrócił także uwagę na konieczność zintensyfikowania działalności szkoleniowej w ŁOIIB oraz możliwość zwiększenia nakładów i popularyzowania czytelnictwa branżowej prasy technicznej (ok. 30% członków PIIB nie czyta w ogóle tego, co dostaje!).

 

Przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej - dr Paweł Czekalski - zauważył, iż silne samorządy nie są zbyt dobrze odbierane przez organa administracyjne, stąd pojawiają się próby obniżenia ich rangi. A przecież tylko silny samorząd może być skutecznym przedstawicielem oraz rzecznikiem swoich członków. Trzeba również pamiętać, że na terenie zjednoczonej Europy, do której wstąpiliśmy, korporacje zawodowe mają bardzo poważne zadania.

 

W części sprawozdawczej Zjazdu Przewodniczący Rady ŁOIIB złożył relację z działalności Rady ŁOIIB w 2004 roku. Swoje sprawozdania złożyli także Skarbnik oraz przewodniczący pozostałych organów ŁOIIB: Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Oceniając działalność Rady ŁOIIB w okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna stwierdziła, że była ona prowadzona w sposób właściwy i zgodny ze statutem, regulaminami oraz uchwałami III Zjazdu. Wobec powyższego przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁOIIB zwrócił się z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania finansowego, w którym bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 3 020 346,23 zł a wynik finansowy kwotą zysku netto w wysokości 610 343,60 zł, a także o przyjęcie sprawozdania z działalności Rady oraz udzielenie jej absolutorium za działalność w 2004 roku.

 

Zjazd przyjął następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 w sprawie odwołania członków organów Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (kolegi Stanisława Krzysztofika - z funkcji członka Rady ŁOIIB, kolegi Stanisława Wójcika - z funkcji członka Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB, kolegi Pawła Cichego - z funkcji członka Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB;
 • Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok;
 • Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2004 rok;
 • Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB;
 • Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB;
 • Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB;
 • Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej ŁOIIB;
 • Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia budżetu ŁOIIB na rok 2005;
 • Uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia programu działania ŁOIIB na 2005 rok zakładającego:
  • realizację uchwał III oraz IV Zjazdu ŁOIIB;
  • sprawy członkowskie (w tym prowadzenie listy członków naszej Izby oraz bieżącą obsługę członków);
  • kierowanie działalnością ŁOIIB, w tym realizację budżetu na 2005 rok;
  • sprawy organizacyjne, w tym: przygotowanie IV Zjazdu ŁOIIB, rozpoczęcie przygotowań do V Zjazdu ŁOIIB (wybory delegatów w obwodach wyborczych), obsługa organizacyjno-prawna organów ŁOIIB (za pośrednictwem biura ŁOIIB), udzielanie członkom ŁOIIB pomocy prawnej, przeprowadzka do nowej siedziby, zarządzanie i utrzymanie nieruchomości własnej;
  • działalność na rzecz podwyższania kwalifikacji zawodowych członków ŁOIIB, w tym: rozwój działalności Centrum Samokształcenia ŁOIIB, organizacja szkoleń;
  • działalność samopomocową;
  • współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i innych samorządów zawodowych, jak również ze stowarzyszeniami;
  • wydawanie i kolportaż "Kwartalnika Łódzkiego";
  • kontynuowanie modernizacji budynku przy ul. Północnej 39 na siedzibę ŁOIIB.

 

W dyskusji delegaci podjęli problem niekorzystnych ciągłych zmian w ustawie Prawo budowlane. Poruszono m.in. sprawę dyskutowanego w Sejmie projektu zmiany do tej ustawy, która umożliwiałaby wykonywanie przyłączy bez projektu (ŁOIIB zajęła w tej sprawie stanowisko, które zostało przedstawione Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB - opublikowaliśmy je również na naszej stronie internetowej). Delegaci zwrócili uwagę na mankamenty prawa budowlanego, z którymi się stykają przy konkretnych realizacjach. Wskazywali m.in. na: brak możliwości ścisłej, konkretnej interpretacji art. 28 ustawy Prawo budowlane ustalającego strony w postępowaniu (co powoduje wydłużenie czasu dojścia do decyzji); budzące wątpliwości określenie zakresu projektu (zaproponowano tu powiązanie zakresu dokumentacji projektowej z kategorią obiektu); konieczność uregulowania problemu osób, które mają ograniczone uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej uzyskane na podstawie przepisów z 1975 r. - w związku ze zmianą w 1991 r. interpretacji pojęcia "budownictwo osób fizycznych". Natomiast prezes KR PIIB omówił szereg problemów związanych z procesem legislacyjnym: opracowane akty prawne przysyłane są PIIB do zaopiniowania w ostatniej chwili; posłowie często nie wykazują zainteresowania podejmowaniem zgłaszanych przez PIIB wniosków; z powodu różnicy zdań w sprawie interpretacji zakresu uprawnień projektowych nastąpiło pewne zakłócenie współpracy z samorządem zawodowym architektów. Poinformował także o zgłoszeniu do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i do Sejmowej Komisji propozycji wspólnego całościowego opracowania ustawy Prawo budowlane. W ramach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB ustalono, że izby okręgowe zajmą się szczegółowo wyznaczonymi zagadnieniami dotyczącymi aktów prawnych związanych z budownictwem (np. Mazowiecka OIIB zbiera wnioski w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych i opracowuje stanowisko w tej sprawie).

 

Dyskusja zaowocowała przyjęciem wniosku zobowiązującego Radę ŁOIIB do wystąpienia do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa o zapewnienie poprawy jakości i stabilności ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, celem ochrony interesów inwestorów i członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w szczególności w zakresie zapewnienia właściwej dokumentacji projektowej na przyłącza infrastruktury technicznej.

 

W związku z koniecznością uzupełnienia składu trzech organów Izby odbyły się tajne wybory, w wyniku których nowym członkiem Rady ŁOIIB został mgr inż. Bogdan Janiec, Sądu Dyscyplinarnego - inż. Janusz Buczyński, a Komisji Kwalifikacyjnej - inż. Roman Jędrzejak.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.