8 kwietnia 2006 roku w dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 o godz. 10.05 rozpoczął się V Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który został zwołany przez Radę jako sprawozdawczo-wyborczy w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 

Godzi się zauważyć, że był to pierwszy w czteroletniej kadencji naszej Izby zjazd sprawozdawczo-wyborczy, a ponadto, zamykał pierwszą (2002-2006) i jednocześnie rozpoczynał drugą (2006-2010) kadencję działalności Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Licznie przybyli delegaci (frekwencja wyniosła 93%) na początku uczcili chwilą ciszy pamięć 21 Kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze w okresie od IV Zjazdu ŁOIIB, czyli od 9 kwietnia 2005 r. Następnie wybrano skład prezydium zjazdu w osobach: mgr inż. Grzegorz Cieśliński – przewodniczący, mgr inż. Barbara Malec i dr inż. Andrzej Kuligowski – zastępcy przewodniczącego oraz mgr inż. Grażyna Orzeł i inż. Roman Kostyła – sekretarze.

 

Nie zawiedli honorowi goście zjazdu, którzy w swoich wystąpieniach komplementowali naszą Izbę za osiągnięcia uzyskane w okresie pierwszych 4 lat jej działalności oraz życzyli owocnych obrad. Wojewodę Łódzkiego reprezentował dr inż. Jan Michajłowski – dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego ŁUW; Prezydenta m. Łodzi reprezentował pan Marek Michalik – Wiceprezydent m. Łodzi; Marszałka Województwa Łódzkiego reprezentowała pani mgr inż. arch. Ewa Paturalska-Nowak – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego; Prezesa Krajowej Rady PIIB reprezentował dr inż. Andrzej Bratkowski – wiceprezes KR PIIB; Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi reprezentował doktor Paweł Czekalski – sekretarz Rady; nadzór budowlany był reprezentowany przez mgr. inż. Zbigniewa Maciejewskiego – Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Serdeczne pozdrowienia uczestnikom zjazdu przesłała mgr inż. Krystyna Korniak-Figa – przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, która w tym samym dniu uczestniczyła w zjeździe Podlaskiej OIIB. Warto przy tym odnotować, że 8 kwietnia odbywały się zjazdy aż pięciu Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (Łódzkiej, Podlaskiej, Świętokrzyskiej, Podkarpackiej i Opolskiej).

 

Sprawozdania z działalności w 2005 roku przedstawili przewodniczący pięciu organów Izby: Rady, Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisji Rewizyjnej. W ostatnim sprawozdaniu podkreślono, że bilans ŁOIIB za 2005 rok był dodatkowo badany przez biegłego rewidenta księgowego. Dodać przy tym należy, że ze względu na wydatki inwestycyjne oraz związany z nimi kredyt bankowy, budżet Izby w 2005 roku był rekordowy; wpłwy i wydatki osiągnęły kwotę 6,3 mln zł, podczas gdy w pozostałych latach nieznacznie przekraczały sumę dwóch milionów złotych. Komisja Rewizyjna wykonując swoje funkcje kontrolne stwierdziła, że działalność wszystkich organów ŁOIIB była prowadzona w sposób właściwy, zgodny ze statutem PIIB oraz uchwałami poprzednich zjazdów ŁOIIB, co upoważniło Komisję do przedstawienia wniosku o przyjęcie wszystkich sprawozdań oraz o udzielenie Radzie Izby absolutorium za miniony okres sprawozdawczy. Zanim to się stało, przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniami, podczas której głos zabierało 4 delegatów, a wyjaśnień i odpowiedzi udzielali: Skarbnik Rady, Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. Serię głosowań sprawozdawczych zakończyło przyjęcie Zasad Gospodarki Finansowej ŁOIIB oraz budżetu Izby na 2006 rok.

 

W części wyborczej Zjazdu w pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczących organów ŁOIIB, a następnie ich składów osobowych, które prezentujemy na końcu sprawozdania. Warto odnotować, że z reguły liczba chętnych do pracy w organach Izby przewyższała liczbę mandatów, limity których i tak zostały przyjęte przez zjazd jako największe z dopuszczanych przez stosowne regulaminy. I tak:

  • na 29 miejsc mandatowych w Radzie ŁOIIB kandydowało 48 osób,
  • na 18 miejsc mandatowych w Komisji Kwalifikacyjnej kandydowały 23 osoby,
  • na 16 miejsc mandatowych w Sądzie Dyscyplinarnym kandydowało 17 osób,
  • na 6 miejsc mandatowych w Komisji Rewizyjnej kandydowało 10 osób.

Wyjątkiem od tej prawidłowości był zespół Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, do którego kandydowało ośmioro chętnych a wybrano jednego Rzecznika i siedmiu Zastępców.

 

Za to rekordowym powodzeniem cieszyła się funkcja delegata na Krajowe Zjazdy PIIB w kadencji 2006-2010, na która miało ochotę aż 30 osób a Okręg Łódzki desygnował tylko trzynastoma miejscami mandatowymi. Pewnym wytłumaczeniem tego zjawiska może być fakt, że funkcję delegata ŁOIIB na Krajowe Zjazdy można łączyć z członkostwem w innych organach Izby.

 

W rezultacie wybraną trzydziestkę można uznać za reprezentatywną dla naszej Izby. Będzie ona stanowić swego rodzaju delegację Okręgu Łódzkiego podczas Krajowych Zjazdów zwoływanych w II kadencji (2006-2010).

 

Obrady V Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały zakończone o godz. 20.20. Możemy zatem mówić o trwającym 10 godzin i kwadrans maratonie zjazdowym, który dzielnie ukończyła zdecydowana większość delegatów, za co należą się im serdeczne podziękowania.

 

Zjazd przyjął w sumie 16 uchwał, które w ciągu 14 dni muszą zostać przesłane do Ministerstwa Transportu i Budownictwa, natomiast protokół V Zjazdu ŁOIIB musi zostać przesłany w tym samym terminie do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.