Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przy ul. Konstantynowskej 8/10, 94-303 Łódź, ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Główny specjalista (Inspektor nadzoru)
 
 
Wymiar czasu pracy: pełny
Numer ewidencyjny naboru: 6/2016
Umowa o pracę: czas określony/nieokreślony
Data publikacji ogłoszenia: 14.03.2016
Termin składania ofert do: 04.04.2016

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

prowadzenie nadzoru robót w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, projektowanie, nadzór realizacji obiektów kubaturowych oraz małej architektury w szczególności:
 • przygotowywanie wytycznych konstrukcyjno-budowlanych dla opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia planowanych postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych;
 • uzgadnianie w imieniu inwestora dokumentacji na etapie programu funkcjonalno-wykonawczego oraz projektu wykonawczego, a także uzyskiwanie aprobaty inwestora na dokonane uzgodnienia;
 • prowadzenie nadzoru realizacji umów zawartych przez inwestora związanych z realizacją nadzorowanych inwestycji;
 • opiniowanie szczegółowych harmonogramów oraz kosztorysów robót opracowanych przez wykonawcę robót;
 • opiniowanie umów z podwykonawcami;
 • monitorowanie postępu prac poprzez porównywanie postępu faktycznego z zaaprobowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • monitorowanie jakości prowadzonych prac, ich organizacji oraz stosowanych materiałów i rozwiązań wykonawczych w odniesieniu do zaakceptowanych rozwiązań projektowych, jak i dobrych praktyk wykonawczych;
 • udział w komisjach odbiorowych i przeglądach pogwarancyjnych;
 • prowadzenie korespondencji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

Wymagania formalne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • wykształcenie: wyższe,
 • praktyka zawodowa – minimum 5 lat pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego przy budowie obiektów kubaturowych,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wykonawcze i projektowe,
 • aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wymagania dodatkowe:
 • biegła obsługa komputera: pakiet MS Office, AutoCad,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • dociekliwość zawodowa, dokładność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, asertywność.

Oferta kandydata musi zawierać:
 • CV  wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego* lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne*,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
 • oświadczenie, że kandydat nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*   
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.*

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego specjalisty Nr 6 /2016”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź (sekretariat) w terminie do dnia: 04.04.2016 r.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Zarząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.