Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi obecnie prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót drogowych

w Wydziale Inwestycji i Remontów

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie zadań inwestycyjnych - przygotowanie i realizacja w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych, będących we władaniu Zarządu Dróg i Transportu, w szczególności:

 • uzgadnianie warunków przygotowania i realizacji robót, w tym na etapie projektu technicznego i podpisywania umowy o roboty budowlane,
 • przygotowywanie części merytorycznej do wniosków o podjęcie działań w celu udzielenia zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym m.in.:
− uczestniczenie w naradach i komisjach technicznych dotyczących spraw budowy w toku jej realizacji, monitorowanie aktualnego  zaawansowania robót,
− kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową i umową,
− sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzanie tych czynności w dzienniku budowy,
 • sprawdzanie zgodności usytuowania wykonanych obiektów z projektem technicznym, na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • potwierdzanie w dzienniku budowy kompletności wykonanych robót założonych projektem,
 • dopuszczanie obiektu do odbioru technicznego lub końcowego,
 • sprawdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru oraz przygotowanie i udział w czynnościach komisji odbiorowej,
 • przekazanie wykonanego obiektu drogowego do eksploatacji, użytkowania oraz na majątek Gminy,
 • współudział w rozliczaniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym, również dla potrzeb sprawozdawczości oraz wykazania przyrostu lub likwidacji majątku drogowego,
 • podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,
 • dokonywanie odbiorów pogwarancyjnych zrealizowanych obiektów drogowych,
 • uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych,
 • kompletowanie zbioru aktów prawnych w zakresie powierzonych zadań.

 

Od kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia wyższego o kierunku budownictwo,
 • odpowiedniego stażu pracy: co najmniej 4 lata, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach: kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu inwestycji drogowych,
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogi,
 • znajomości ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
 • znajomości procesu inwestycyjnego, jego etapów i decyzji administracyjnych wydawanych w jego toku,
 • znajomości topografii miasta, 
 • posiadania prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • dyspozycyjności.

 

Kontakt:

Bliższe informacje do uzyskania na stronie internetowej www.zdit.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej - Oferty pracy.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.