Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi obecnie prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

 

inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Zakres obowiązków to m.in.:

Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów kubaturowych, dróg publicznych i wewnętrznych, w szczególności:

 • udział w przygotowaniu i opiniowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, udzielanie odpowiedzi na pytania w procedurze przetargowej,
 • nadzór nad realizacją projektów budowlano-wykonawczych, w tym ich opiniowanie, uzgadnianie i odbiory,
 • uzgadnianie warunków przygotowania i realizacji robót, w tym na etapie projektu technicznego i podpisywania umowy o roboty budowlane,                  
 • prowadzenie całości spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika,
 • wprowadzenie wykonawcy na budowę, uczestnictwo w naradach i komisjach technicznych dotyczących spraw budowy w toku realizacji umowy,
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową i umową, sprawdzenie robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania tych czynności w dzienniku budowy,
 • sprawdzanie i potwierdzanie obmiaru robót i prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót,
 • uzgadnianie z kierownikiem budowy konieczności robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku nie objęcia ich dokumentacją projektową oraz uzgadnianie zmian w dokumentacji z autorem projektu,
 • na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sprawdzanie zgodności usytuowania wykonywanych obiektów z projektem technicznym,
 • sprawdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru oraz przygotowanie i udział w czynnościach komisji odbiorowej,
 • przekazywanie wykonanego obiektu do eksploatacji lub użytkowania oraz na majątek gminy, wypełnianie niezbędnych dokumentów księgowych,
 • współudział w rozliczaniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym, również dla potrzeb sprawozdawczości,
 • podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji, opiniowanie, uzgadnianie i odbiór dokumentacji zgodnie z umową.

 

Od kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia: średniego technicznego lub wyższego technicznego o kierunku budownictwo lub pokrewne,
 • odpowiedniego stażu pracy: co najmniej 6 lat dla osób z wykształceniem średnim i co najmniej 4 lata dla osób z wykształceniem wyższym, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach: kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu inwestycji drogowych, inspektora nadzoru lub podobne,
 • uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • dobrej znajomości aktów prawnych: Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.), o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
 • umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • znajomości topografii miasta,
 • dyspozycyjności,
 • posiadania prawa jazdy kat. B,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, doświadczenie w nadzorowaniu i prowadzeniu kontraktów współfinansowanych z funduszy unijnych, realizowanych w oparciu o FIDIC, znajomość zasad realizacji inwestycji budowlanych.

 

Kontakt:

Bliższe informacje do uzyskania na stronie internetowej Zarządu Inwestycji Miejskich w Biuletynie Informacji Publicznej – Nabór na wolne stanowiska – Ogłoszenia – Ogłoszenie nr 3/16, dostępne pod adresem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/nabor-na-wolne-stano/ogloszenia/6520,3-16.html

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.