Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi obecnie prowadzi nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze:

 

inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

w Wydziale Rewitalizacji Obszarowej

 

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zakres obowiązków to m.in.:

Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów kubaturowych, w szczególności:

 • udział w przygotowaniu i opiniowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, udzielanie odpowiedzi na pytania w procedurze przetargowej,

 • nadzór nad realizacją projektów budowlano-wykonawczych, w tym ich opiniowanie, uzgadnianie i odbiory,

 • uzgadnianie warunków przygotowania i realizacji robót, w tym na etapie projektu technicznego i podpisywanie umowy o roboty budowlane, 

 • prowadzenie całości spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika,

 • wprowadzenie wykonawcy na budowę, uczestnictwo w naradach i komisjach technicznych dotyczących spraw budowy w toku realizacji umowy,

 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową i umową, sprawdzenie robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania tych czynności w dzienniku budowy,

 • sprawdzanie i potwierdzanie obmiaru robót i prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót,

 • uzgadnianie z kierownikiem budowy konieczności robót dodatkowych lub zamiennych, w przypadku nie objęcia ich dokumentacją projektową oraz uzgadnianie zmian w dokumentacji z autorem projektu,

 • na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sprawdzanie zgodności usytuowania wykonywanych obiektów z projektem technicznym,

 • sprawdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru oraz przygotowanie i udział w czynnościach komisji odbiorowej,

 • przekazywanie wykonanego obiektu kubaturowego do eksploatacji lub użytkowania oraz na majątek gminy, wypełnianie niezbędnych dokumentów księgowych,

 • współudział w rozliczaniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym, również dla potrzeb sprawozdawczości,

 • podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,

 • rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej wpływającej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji budowlanej,

 • współpraca z inżynierem kontraktu,

 • opiniowanie, uzgadnianie i odbiór dokumentacji zgodnie z umową.

 

Od kandydatów oczekujemy m.in.:

 • wykształcenia: średniego technicznego lub wyższego technicznego o kierunku budownictwo lub pokrewne,

 • odpowiedniego stażu pracy: co najmniej 6 lat dla osób z wykształceniem średnim i co najmniej 4 lat dla osób z wykształceniem wyższym, w tym co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach: kierownika budowy, inżyniera budowy, kierownika projektu, inspektora nadzoru lub podobne,

 • uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • dobrej znajomości ustaw: Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,

 • znajomości topografii miasta,

 • prawa jazdy kat. B,

 • umiejętności korzystania z przepisów, ich interpretacji i stosowania,

 • umiejętności płynnego formułowania myśli, redagowania pism urzędniczych i decyzji administracyjnych,

 • dyspozycyjności,

 • posiadania prawa jazdy kategorii B,

 • umiejętności obsługi komputera (MS Office, Internet),

 • posiadania następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: umiejętności planowania i organizowania pracy, umiejętności pracy w zespole, umiejętności skutecznego komunikowania się, umiejętności analizy i syntezy informacji, zdolności negocjacyjnych oraz poczucia odpowiedzialności za realizowane zadania.

 • mile widziane: doświadczenie w pracy w administracji publicznej, doświadczenie w nadzorowaniu i prowadzeniu kontraktów współfinansowanych z funduszy unijnych, realizowanych w oparciu o FIDIC, znajomość zasad realizacji inwestycji budowlanych.

 

Kontakt:

Bliższe informacje do uzyskania na stronie internetowej http://zim.lodz.bip-e.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej – Nabór na wolne stanowiska pracy – Ogłoszenia – Ogłoszenie nr 9/16.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.