„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką, w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o.o. Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego. Spółka poszukuje osoby na stanowisko:
 
Młodszy/Starszy Specjalista ds. Realizacji Projektu w JRP

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: „Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.

Główne zadania na stanowisku:
 1. Prowadzenie analiz (technicznych, ekonomicznych, terenowo-prawnych) zasadności realizacji rozbudowy i modernizacji inwestycji obiektowych na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym. Analiza i weryfikacja jedno- i wieloletnich planów inwestycyjnych Spółki.
 2. Wypełnianie wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi, roboty budowlane i dostawy oraz sporządzanie na ich podstawie zamówień lub umów. Udział w pracach Komisji Przetargowych.
 3. Zlecanie opracowań projektowych (koncepcji programowo-przestrzennych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych czy dokumentacji projektowej) wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej, a następnie robót budowlanych/budów infrastruktury obiektowej na systemie wodociągowo-kanalizacyjnym.
 4. Nadzór i administrowanie umowami nad zleconymi opracowaniami projektowymi czy robotami budowlanymi/budowami  inwestycji obiektowych wraz z monitorowaniem terminowości i jakości ich realizacji oraz oceną wystąpienia ewentualnych zagrożeń. Podejmowanie stosownych działań i interwencji w przypadku występowania zagrożeń inwestycyjnych.
 5. Uczestnictwo w odbiorach przedmiotów umów, podpisywanie protokołu odbioru lub protokołów technicznych i protokołu przekazywania-przejęcia na majątek ŁSI i do eksploatacji ZWIK Sp. z o.o. lub GOŚ sp. z o.o. wytworzonej infrastruktury obiektowej na systemie wod-kan. Merytoryczne potwierdzanie faktur za zrealizowane usługi/prace budowlane/budowy.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, interpelacji i innej korespondencji wpływającej do JRP w sprawach dotyczących planowania, przygotowania, realizacji i merytorycznego rozliczenia inwestycji czy innej bieżącej działalności JRP.
 7. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych, w tym przygotowywanie projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych, włącznie ze środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: inżynieria środowiska lub inżynieria sanitarna lub kierunki pokrewne).
 2. Znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego i Prawa budowlanego.
 3. Doświadczenie w zakresie:
      • opracowywania lub opiniowania dokumentacji projektowej sieci i urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (preferowane: na obiektach) – minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie),
      •  nadzorowania/prowadzenia inwestycji (preferowane są inwestycje obiektowe) – minimum 1 rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie).
    4. Prawo jazdy kat. B.
    5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu MS Office.

Dodatkowym atutem będzie:
 1. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i urządzeń sanitarnych (wodociągowo-kanalizacyjnych).
 2. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa wodnego, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, itp. oraz związanych z tymi przepisami rozporządzeń i ustaw.
 3. Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem AutoCAD.
 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
 5. Samodzielność.
 6. Dokładność, systematyczność, sumienność.
 7. Umiejętność analizowania i wnioskowania.

Oferujemy:
 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. Pracę w stałych godzinach (w trybie jednozmianowym),
 3. System premiowy,
 4. Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
 5. Atrakcyjny pakiet socjalny (bilety do kina/ karnety sportowe, dofinansowanie do wypoczynku),
 6. Możliwość kreowania rzeczywistości wewnątrz Spółki i wdrażania w życie najlepszych pomysłów.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje, ukończone kursy itp.
 
Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Młodszego/Starszego Specjalisty ds. Realizacji Projektu w JRP zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi. Zastałem poinformowany, że po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostaną komisyjnie zniszczone (w ciągu 5 dni roboczych od daty jego zakończenia). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich poprawiania, zmieniania, modyfikowania oraz, że zgoda może być odwołana w każdym czasie. Żądanie usunięcia moich danych oznaczać będzie rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia).

Termin składania dokumentów: 06.06.2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź
I piętro, sekretariat
tel. 42 66 49 100
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
faks: 42 66 49 102
 
Inne informacje:
Aplikacje kandydatów powinny być złożone w formie pisemnej i zawierać życiorys, list motywacyjny, pozostałe wymagane dokumenty oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Dopuszcza się złożenie ofert drogą elektroniczną, faxem, jednak oryginały tych dokumentów powinny być dostarczone w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia i zakwalifikowania do dalszego procesu rekrutacji. Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.










Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.