Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko

naczelnika

w Wydziale Dróg i Mostów

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 86, poz. 578 z późn. zm.) lub uprawnienia wydane wcześniej zgodnie z postanowieniami  art. 104 Prawa budowlanego.

 

Inne wymagania:

 • przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

 

Wykształcenie: wyższe budowlane

 

Doświadczenie zawodowe: Pięć lat pracy zawodowej, w tym przynajmniej:

 • 2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, lub w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych lub obsługi, lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,

 • doświadczenie w kierowaniu personelem,

 • preferowane zatrudnienie w branży drogowej w wykonawstwie bądź przy pracach projektowych

 

Wymagana wiedza specjalistyczna:

Od naczelnika wydziału wymagana jest dobra znajomość następujących przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.),

Ponadto, naczelnik wydziału powinien znać:

 • ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

 • ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

 • ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a w szczególności:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

 

Wymagane dokumenty apikacyjne: 

 • życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz personalny

 

Dodatkowe dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia uczelni,
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia prawa jazdy kategorii B
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn), 
 • dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także opinie z aktualnego miejsca pracy, opinie z organizacji, do których kandydat należy itp.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2008 r. listownie lub osobiście w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek A, I piętro, pokój nr 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 01/08”.

 

Inne informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pan Karol Klimek – Sekretarz Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 105 lub Pan Marcin Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 107, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegóły ogłoszenia na stronie www.powiat.pabianice.bip.info.pl

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.