OGRÓD BOTANICZNY
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalista ds. inwestycji

 

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp.)
Wykształcenie: wyższe techniczne ogólnobudowlane

 

Zadania:

 • przygotowanie do realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, remontami i konserwacją obiektów budowlanych,
 • opracowywanie sprawozdawczości z działalności inwestycyjnej,
 • współpraca przy prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowywanie planów inwestycyjnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ogrodu,
 • przygotowywanie rozliczeń finansowych przyznanych dotacji,
 • dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków, budowli i elementów małej architektury zgodnie z prawem budowlanym,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • sprawdzanie przedmiarów i kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 • przeprowadzane przeglądów technicznych i gwarancyjnych w zakresie realizowanych inwestycji.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na wysokości.

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE, program kosztorysowy NORMA,
 • przynależności do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w terenie,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • rzetelność i dokładność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata określonych wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze, niezbędnych i dodatkowych,
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • opinie o pracowniku bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada).

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ogrodu Botanicznego, Łódź ul. Retkińska 39, pokój 228 (sekretariat) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji” do dnia 28 lutego 2008 r. do godz. 11.00. Dokumenty, które wpłyną do Ogrodu Botanicznego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) “

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.