Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

inspektor ds. zarządzania i uzgodnień

w Wydziale Utrzymania Ulic i Obiektów Inżynierskich

 

 

Liczba etatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: drogi i mosty, inżynieria lądowa, inżynieria drogowa oraz podobne o profilu komunikacyjnym, dopuszcza się wykształcenie średnie o specjalności drogowej,
 • odpowiedni staż pracy: dla osób z wykształceniem wyższym wymagany staż pracy wynosi minimum 2 lata, dla osób z wykształceniem średnim wymagany staż pracy wynosi minimum 4 lata,
 • posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie drogowym,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2008 r.
  (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie w pracy związanej z administracją i zarządzaniem drogami,
 • znajomość topografii miasta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
 • znajomość języka obcego.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wydawanie zezwoleń na lokalizację i przebudowę zjazdów,
 • wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogami i obsługą ruchu kołowego,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego,
 • opiniowanie technologii prowadzenia robót i ustalanie oraz opiniowanie technologii odtwarzania nawierzchni po budowie uzbrojenia,
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg, z wykorzystaniem terenów pasów drogowych, przebiegiem i zaliczeniem dróg do kategorii dróg publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • kserokopia dokumentu prawa jazdy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w sekretariacie Zarządu Dróg i Transportu,  ul. Piotrkowska 175, pok. 420 (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego lub przesyłać pocztą na adres siedziby: Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania i uzgodnień w Wydziale Utrzymania Ulic i Obiektów Inżynierskich” w terminie do 8 sierpnia 2008 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu: www.zdit.uml.lodz.pl w zakładce PRACA w ZDiT lub pod numerami telefonu: 042 638 49 92, 042 638 49 29.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.