ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

referent, podinspektor lub inspektor ds. utrzymania obiektów inżynierskich

w Wydziale Utrzymania Ulic i Obiektów Inżynierskich 

(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

 

Liczba etatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,

 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o kierunkach: drogi i mosty, konstrukcje budowlane, inżynieria lądowa lub innej specjalności związanej z obiektami inżynierskimi,

 • odpowiedni staż pracy: na stanowisko referenta dla osób z wykształceniem średnim staż pracy nie jest wymagany, na stanowisko podinspektora dla osób z wykształceniem średnim staż pracy wynosi minimum 2 lata, z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, na stanowisko inspektora dla osób z wykształceniem średnim staż pracy wynosi minimum
  4 lata, z wykształceniem wyższym staż pracy wynosi minimum 2 lata,

 • dobra znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie następujących ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655).

 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet).

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • posiadanie uprawnień projektowych lub wykonawczych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnościach jw.,

 • doświadczenie zawodowe związane z robotami w zakresie obiektów inżynierskich, konstrukcji lub budowy drogi,

 • doświadczenie w pracy związanej z administracją i zarządzaniem drogami,

 • znajomość topografii miasta,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

 • umiejętność planowania i organizacji czasu pracy,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola stanu obiektów i urządzeń inżynierskich w drogach publicznych,

 • planowanie, zlecanie, nadzorowanie i rozliczanie spraw dotyczących ochrony i utrzymania obiektów inżynierskich, tj. mostów, wiaduktów, przepustów, przejść podziemnych i nadziemnych oraz urządzeń niezbędnych do funkcjonowania tych obiektów w ciągach dróg publicznych w drogach gminnych w zakresie konserwacji, napraw bieżących, remontów utrzymaniowych,

 • współudział:

 • w prowadzeniu spraw związanych z wprowadzeniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia,
 • w opracowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji Wydziału,
 • opiniowanie i wnioskowanie spraw technicznych związanych z prowadzonymi robotami konstrukcyjnymi i drogowymi w pasach drogowych w obrębie obiektów inżynierskich,

 • prowadzenie spraw w zakresie opiniowania i uzgadniania technologii wykonania robót/prac w obrębie obiektów inżynierskich,

 • nadzorowanie i potwierdzanie obmiarów i rozliczeń wykonania robót w odniesieniu do zadań utrzymaniowych realizowanych przez jednostki wykonawcze,

 • podejmowanie działań zapobiegających niekorzystnym zmianom środowiska mogącym powstać lub powstawać w następstwie utrzymania dróg,

 • wnioskowanie zadań do Planu Inwestycyjnego Zarządu Dróg i Transportu.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty),

 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz staż pracy,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),

 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w sekretariacie Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, pok. 420 (do godziny 16.00), drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego
lub przesłać pocztą na adres siedziby:
Zarząd Dróg i Transportu, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania obiektów inżynierskich w Wydziale Utrzymania Ulic i Obiektów Inżynierskich" w terminie do 15 września 2008 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu www.zdit.uml.lodz.pl w zakładce PRACA w ZDiT lub pod numerami tel. 042 638 49 92, 042 638 49 29.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.