Administracja nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto” ul. Piotrkowska 17 ogłasza nabór na stanowisko

 

inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót elektrycznych

 

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie robót elektrycznych,

 • prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,

 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich,

 • weryfikacja kosztorysów powykonawczych,

 • ustalanie potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

 • współudział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych,

 • udział w komisjach przetargowych,

 • systematyczna ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych w administrowanych zasobach.

 

Wymagania niezbędne (konieczne) warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego w specjalności energetycznej,

 • posiadanie pracowniczego stażu pracy: dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe wymagany jest łącznie co najmniej 4-letni staż pracy, dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie wymagany jest łącznie co najmniej 6-letni staż pracy,

 • posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

 • przynależność do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • posiadanie uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU „D” (świadectwo kwalifikacyjne),

 • dobra znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy,

 • dobra znajomość ustawy – Prawo energetyczne,

 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

 • dobra znajomość zasad kosztorysowania,

 • znajomość programów kosztorysowania,

 • umiejętność obsługi komputera,

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,

 •  komunikatywność,

 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 • rzetelność i dokładność,

 • dyspozycyjność,

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae (życiorys),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 • kserokopia aktualnych uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU „D” (świadectwo kwalifikacyjne),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),

 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii (jeżeli kandydat takie posiada).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto” (ul. Piotrkowska 17, I piętro, pokój 2) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót elektrycznych” w terminie do dnia 5 maja 2009 r. (do godziny 17.00). Dokumenty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.