Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

specjalisty ds. remontów i inwestycji w wydziale Inwestycji i Funduszy

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należalo:

 • przygotowanie wszelkich inwestycji i remontów budynków, sieci i instalacji w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 • przygotowywanie programu i zakresu robót,
 • zaplanowanie wstępnego kosztorysu, terminu robót i sposobu ich realizacji,
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich remontów i inwestycji,
 • sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót,
 • weryfikacja kosztorysów i przedmiarów robót.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, powiatowe jednostki organizacyjne.

 

Szczegółowy wykaz zadań specjalisty ds. remontów i inwestycji wydziału zawiera „Opis stanowiska pracy”.

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończony 18 rok życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego skazana za przestępstwo umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wykształcenie:

 • średnie o profilu budowlanym

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 3 lata pracy na podobnym stanowisku

 

Uprawnienia pożądane:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • przynależność do właściwej izby zawodowej,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

Znajomość:

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

Umiejętności:

 • znajomość przepisów prawa,
 • znajomość oprogramowania komputerowego: Windows XP, MS Office, Norma,
 • obsługa faksu, skanera i kserokopiarki.

 

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność logicznego myślenia, słuchania i wysławiania się,
 • umiejętność podejmowania decyzji, pracy w warunkach stresu,
 • umiejętność organizacji pracy własnej na danym stanowisku,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność selekcji informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

 

Cechy osobowości:

 • komunikatywność, punktualność, terminowość,
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • dyskrecja, lojalność,
 • szacunek do drugiego człowieka,
 • życzliwość,
 • dobra pamięć,
 • dobry stan zdrowia,
 • opanowanie i odporność na stres,
 • wytrwałość,
 • utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.

 

Dyspozycyjność:

W sytuacjach tego wymagających konieczność pozostawania do dyspozycji pracodawcy po godzinach pracy i w dni wolne od pracy, uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • życiorys (szczegółowe CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz personalny.

 

Oferta kandydata powinna ponadto zawierać w szczególności:

 • kopię dyplomu ukończenia uczelni,
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenia kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • dokumenty na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii (np. świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także opinie z aktualnego miejsca pracy, opinie z organizacji do których kandydat należy itp.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458).

 

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 12 maja 2009 r. listownie lub osobiście w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2, 95-200 PABIANICE, budynek A, I piętro, pokój nr 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór Nr 2/09”.

 

Pakiet informacyjny dla kandydatów

Osoby zainteresowane mogą pobrać pakiet informacyjny dla kandydatów składający się z kwestionariusza personalnego oraz opisu stanowiska pracy ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.powiat.pabianice.bip.info.pl lub w Biurze Zarządu Powiatu, Pabianice, ul. Piłsudskiego 2, budynek A, pokój nr 28.

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Kwalifikacyjna dokona porównania danych w nich zawartych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu,
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.powiat.pabianice.bip.info.pl
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia końcowego postępowania kwalifikacyjnego,
 • końcowe postępowanie kwalifikacyjne obejmować będzie test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną

 

Inne informacje

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Biurze Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Pabianicach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Starostwo Powiatowe w Pabianicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Biurze Zarządu Powiatu, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe uzyskane na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dodatkowych informacji udziela Pan Jakub Kaczorowski – Sekretarz Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 105 lub Pan Marcin Somorowski – inspektor w Biurze Zarządu Powiatu, tel. (042) 213 01 00 wew. 107, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.