Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

(ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź)

w dniu 25 września 2009 r.  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

PROJEKTANT

w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

 

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe

 

Zadania osoby zatrudnionej na wskazanych stanowiskach:

 • sporządzanie opracowań specjalistycznych z zakresu miejskiej infrastruktury technicznej – wodociągi i kanalizacja w problematyce zagospodarowania przestrzennego dla następujących opracowań planistycznych:
  - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - studialnych opracowań systemów infrastruktury,
  - korytarzy komunikacyjnych,
  - koncepcji urbanistycznych;

 

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

niezbędne:

 • minimum 4-letni staż pracy,
 • doświadczenie w sporządzaniu opracowań z zakresu infrastruktury technicznej,
 • uprawnienia projektowe wymagane w danej branży,
 • znajomość przepisów z zakresu danej branży oraz przepisów z zakresu planowania przestrzennego,
 • umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w programach: AutoCad, ArchiCad, ArcView,
 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania samorządu.

 

dodatkowe:

 • kopie certyfikatów lub dokumentów potwierdzających umiejętności pracy w programie AutoCad,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • komunikatywność;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • oświadczenie osoby przystępującej do naboru, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (załącznik nr 2),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik nr 3 (w przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany przedłożyć w MPU zaświadczenie z Krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – 94-016 Łódź ul. Wileńska 53/55, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi”

 

w terminie do 9 października 2009 r.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.mpu.lodz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, ul. Wileńska 53/55.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 

Informuję, że administratorem danych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, ul. Wileńska 53/55. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych istnieje na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacyjnym, powinni odebrać swoje dokumenty aplikacyjne w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o wynikach naboru, a w przypadku nieodebrania dokumentów po okresie 3 miesięcy zostaną one zniszczone.

Dyrektor
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
mgr inż. arch. Krzysztof Bednarek

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.