ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI 

ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE „NOWE MIASTO”

ul. Piotrkowska 17   

 

ogłasza nabór na stanowisko

Administratora ds. obsługi technicznej nieruchomości  

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 • dokonywanie oceny technicznej obiektów budowlanych,
 • sporządzanie planów remontowo-inwestycyjnych dla nieruchomości,
 • sporządzanie protokołów technicznych lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • przygotowywanie kosztorysów inwestorskich,
 • sprawdzanie kosztorysów ofertowych,
 • przygotowywanie inwentaryzacji lokali przeznaczonych do sprzedaży,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie problematyki technicznej, w tym udzielanie odpowiedzi na pisma i interwencje najemców,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych,
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
 • pełnienie dyżurów pod telefonem w dniach wolnych od pracy,
 • doraźnie pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych.

 

Wymagania

- niezbędne (konieczne) warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisu prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego budowlanego,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
 • przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • dobra znajomość przepisów ustawy - Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych przepisów związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • dobra znajomość zasad kosztorysowania,
 • znajomość programów kosztorysowania,
 • umiejętność dokonywania oceny technicznej obiektów budowlanych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zwartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

- dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność oceny sytuacji i podejmowania decyzji,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora ds. obsługi technicznej nieruchomości lub inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae (życiorys) wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu, oświadczenie kandydata lub zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnienia) lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej,
 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku, gdy w dniu złożenia oferty kandydat nie posiada aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, w przypadku zatrudnienia będzie obowiązany je przedłożyć, najpóźniej w pierwszym dniu pracy),
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia (jeżeli kandydat takie posiada):

 • kserokopie referencji lub opinii,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.  

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko administratora ds. obsługi technicznej nieruchomości.” 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto”90-406 Łódź, ul Piotrkowska 17 (sekretariat: I piętro - pok. 2 lub pok. 11)  w terminie do dnia 1 grudnia 2009 r. (do godziny 17.00). W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą, za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów (decyduje data wpływu do Administracji, a nie data nadania). Dokumenty doręczone po terminie  nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.