Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

KIEROWNIK WYDZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI


 

Liczba wakatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

 

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej, lub obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie bycła karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo (preferowana specjalizacja: drogi i mosty, inżynieria lądowa),
 • co najmniej 7-letni staż pracy lub równoważny okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisko (mile widziane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych),
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej,
 • dobra znajomość ustaw:  o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póz. zm.), o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póz. zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
 • znajomość zasad realizacji inwestycji drogowych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • znajomość topografii miasta,
 • umiejętności menadżerskie: umiejętność zarządzania zespołem, delegowania zadań, planowania i organizacji pracy,
 • następujące cechy osobowości i umiejętności psychospołeczne: odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, komunikatywność, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w strukturach samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • przedsiębiorczość w działaniu i dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie i nadzorowanie całokształtem spraw przypisanych do kompetencji Wydziału Realizacji Inwestycji  określonych regulaminem organizacyjnym Zarządu Dróg i Transportu,
 • koordynacja całości spraw związanych z przebiegiem realizacji budów w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i użytkownika, w tym uzgodnienia warunków przygotowania i realizacji robót również na etapie projektu i podpisywania umowy,
 • przydzielanie pracy odpowiednio do obowiązków i kwalifikacji pracownikom Wydziału,
 • zapewnienie uczestnictwa wyznaczonych pracowników Wydziału w naradach i komisjach technicznych dotyczących spraw budowy w toku jej realizacji,
 • zapewnienie kontroli zgodności budowy z projektem, umową, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • uzgadnianie z kierownikiem budowy koniecznych prac dodatkowych lub z autorem projektu niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej,
 • nadzór nad weryfikacją poprawności obmiarów robót i prawidłowości zafakturowanych prac,
 • nadzór nad poprawnością dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru oraz zapewnienie udziału wyznaczonego pracownika Wydziału w czynnościach komisji odbiorowej,
 • koordynacja prac związanych z rozliczeniem budowy w zakresie rzeczowym i finansowym, również dla potrzeb sprawozdawczości oraz wykazania przyrostu lub likwidacji majątku drogowego,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale, w szczególności odpowiedzi na interpelację, zapytania i wnioski radnych, Rad Osieli oraz materiałów przedkładanych na Kolegia Prezydenta Miasta,
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie kompetencji Wydziału,
 • opracowywanie planów rzeczowych i finansowych do projektu budżetu Miasta Łodzi w części dotyczącej zadań będących w zakresie kompetencji Wydziału,
 • uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych przy przetargach na realizację robót drogowo-mostowych i torowych, parkingów, ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego oraz sieci trakcyjnej i zasilania elektroenergetycznego o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym,
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy Wydziału.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty) lub obywatelstwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia   na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej – wymagane w przypadku osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty), staż pracy bądź zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych   (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem  i adresem kandydata w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175 pok. 209 (do godziny 16.00), przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w lub  przesyłać pocztą na adres siedziby: 

Zarząd Dróg i Transportu,
90 - 447 Łódź ul. Piotrkowska 175
 

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji” 

w terminie 30 listopada  2009 r. 

 

Aplikacje, które wpłyną do ZDiT po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.     Za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do Zarządu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.zdit.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń ZDiT przy ul. Piotrkowskiej 175.Zarząd Dróg i Transportu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie  na zasadach i  w przypadkach określonych postanowieniami zarządzenia Nr 18/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu”, w związku z art. 58 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr  223, poz. 1458).Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458)".                 
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.