Zarząd Dróg i Transportu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

INSPEKTOR/STARSZY INSPEKTOR WYDZIAŁU REALIZACJI I INWESTYCJI

 

Liczba wakatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Do naboru mole przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej albo obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo (preferowana specjalizacja: drogi i mosty, inżynieria lądowa),
 • co najmniej 4-letni staż pracy lub równoważny okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisko,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej,
 • dobra znajomość ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póz. zm.), o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póz. zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
 • posiada znajomość zasad realizacji inwestycji drogowych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • znajomość topografii miasta,
 • posiadanie następujących umiejętności menadżerskich: umiejętność zarządzania zespołem, delegowania zadań, planowania i organizacji pracy,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, komunikatywność, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w strukturach samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • przedsiębiorczość w działaniu i dyspozycyjność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • uzgadnianie warunków przygotowania i realizacji robót, również na etapie projektu technicznego i podpisywanie umowy na roboty budowlane,
 • prowadzenie całością spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika,
 • uczestniczenie w naradach i komisjach technicznych dotyczących spraw budowy w toku jej realizacji,
 • kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i elementów budowlanych, zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową i umową, sprawdzenie robót ulęgających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania tych czynności w dzienniku budowy,
 • sprawdzanie i potwierdzanie obmiaru robót i prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót,
 • na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sprawdzenie zgodności usytuowania wykonywanych obiektów z projektem technicznym,
 • potwierdzanie zapisem w dzienniku budowy aktualnego stanu zaawansowania robót na dzień przerwania budowy,
 • po zgłoszeniu przez kierownika budowy gotowości obiektu do odbioru, potwierdzanie w dzienniku budowy kompletności wykonywanych robót założonych projektem oraz dopuszczanie obiektu do odbioru technicznego i końcowego,
 • sprawdzanie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru oraz przygotowanie i udział w czynnościach komisji odbioru,
 • przekazywanie obiektu drogowego do eksploatacji lub użytkowania oraz na majątek gminy,
 • współudział w rozliczaniu budowy w zakresie rzeczowym i finansowym, również dla potrzeb sprawozdawczości oraz wykazania przyrostu lub likwidacji majątku drogowego,
 • udział w postępowaniach przetargowych, tj. przygotowanie wniosków o wszczęcie procedury i podejmowania czynności w trakcie trwania przetargów w zakresie realizowanym przez Wydział Realizacji Inwestycji,
 • podejmowanie czynności związanych z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty) lub obywatelstwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej - wymagane w przypadku osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty), staż pracy bądź zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie www.zdit.uml. lodź.p l\ i) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www. zdit. uml. lodz.pl).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175 pok. 209 (do godziny 16.00j, przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w lub przesyłać pocztą na adres siedziby:

Zarząd Dróg i Transportu,

90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor/ Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego Wydziału Realizacji Inwestycji"

w terminie 30 listopada 2009 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZDIT po wylej okreilonym terminie nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do Zarządu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip,zdit.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń ZDiT przy ul. Piotrkowskiej 175. Zarząd Dróg i Transportu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie na zasadach i w przypadkach określonych postanowieniami zarządzenia Nr 18/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu", w związku z art. 58 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)". Oaoba wyłoniona w naborze może zostać ilderowana do odbycia ałożby przygotowawczej kończącej ile egzaminem.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.