Zarząd Dróg i Transportu ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 KIEROWNIK WYDZIAŁU UTRZYMANIA DRÓG


 

Liczba wakatów: 1 etat

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

 

Do naboru może przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej albo obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo (preferowana specjalizacja: drogi i mosty, inżynieria lądowa),
 • co najmniej 5-letni staż pracy lub równoważny okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisko,
 • dobra znajomość ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póz. zm.), o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z póz. zm.), Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430),
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • znajomość topografii miasta,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • następujące umiejętności menadżerskie: umiejętność zarządzania zespołem, delegowania zadań, planowania i organizacji pracy, myślenie strategiczne,
 • następujące cech osobowości i umiejętności psychospołeczne: odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, komunikatywność, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, niepoddawania się niepowodzeniom.  

 

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności drogowej,
 • doświadczenie w pracy w strukturach samorządu terytorialnego,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z utrzymaniem dróg (praktyczna znajomość zagadnień związanych z remontami nawierzchni gruntowych i twardych),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • przedsiębiorczość w działaniu i dyspozycyjność. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kierowanie i nadzorowanie całokształtem spraw przypisanych do kompetencji Wydziału Utrzymania Ulic, określonych regulaminem organizacyjnym Zarządu Dróg i Transportu,
 • planowanie zadań z zakresu ochrony i utrzymania ulic i obiektów drogowych w odniesieniu do dróg publicznych, tj. remonty cząstkowe, odnawianie nawierzchni ulepszonych, utrzymanie dróg o nawierzchniach nie ulepszonych, ochrony dróg i konserwacji urządzeń drogowych, robót interwencyjnych i zabezpieczających,
 • zapewnienie kontroli stanu nawierzchni i urządzeń drogowych, pętli autobusowych,
 • wnioskowanie zadań do planu inwestycyjnego Zarządu Dróg i Transportu,
 • nadzór nad rozliczaniem wykonania robót w odniesieniu do zadań utrzymaniowych realizowanych przez jednostki wykonawcze,
 • podejmowanie działań zapobiegających niekorzystnym zmianom środowiska mogącym powstać lub powstawać w następstwie utrzymania dróg,
 • zapewnienie wdrażania Systemu Informacji Miejskiej,
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg,
 • zorganizowanie sprawnej obsługi realizacji odszkodowań z tytułu szkód materialnych i osobowych powstałych w obrębie pasów drogowych w ramach zawartej umowy ubezpieczenia dróg,
 • nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale, w szczególności interpelacji, zapytań i wniosków radnych, Rad Osieli,
 • przygotowywanie od strony merytorycznej projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi i innych materiałów przedkładanych na Kolegiach Prezydenta, spotkaniach z Radami Osiedli  w zakresie spraw pozostających w kompetencji Wydziału,
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i informacji w zakresie kompetencji Wydziału,
 • opracowywanie planów rzeczowych i finansowych do projektu budżetu Miasta Łodzi w części dotyczącej zadań będących w zakresie kompetencji Wydziału,
 • usprawnianie organizacji, metod i form pracy Wydziału.  

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty) lub obywatelstwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej – wymagane w przypadku osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty), staż pracy bądź zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze (wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych   (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.zdit.uml.lodz.pl). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem  i adresem kandydata w Biurze Obsługi Mieszkańca Zarządu Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175 pok. 209 (do godziny 1600), przypadku posiadania przez kandydata uprawnień do bezpiecznego podpisu elektronicznego, drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w lub  przesyłać pocztą na adres siedziby: 

Zarząd Dróg i Transportu,
90 - 447 Łódź ul. Piotrkowska 175
 

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Utrzymania Dróg”

w terminie 30 listopada 2009 r.  

 

Aplikacje, które wpłyną do ZDiT po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Za datę wpływu uważa się datę doręczenia dokumentów do Zarządu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.zdit.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń ZDiT przy   ul. Piotrkowskiej 175.Zarząd Dróg i Transportu będzie powiadamiał kandydatów w poszczególnych etapach i czynnościach naboru, wyłącznie  na zasadach i  w przypadkach określonych postanowieniami zarządzenia Nr 18/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu”, w związku z art. 58 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr  223, poz. 1458).Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458)".                 
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.  

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.