Administracja Nieruchomościami
Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto” 
ul. Piotrkowska 17  

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót instalacyjnych i gazowych  

 

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat - pełen wymiar czasu pracy.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami wykonywanymi w systemie zleconym, potwierdzenie faktu obecności na budowach stosownym zapisem w dzienniku budowy oraz sprawdzanie faktur częściowych i końcowych, obmiarów i kosztorysów powykonawczych,
 • kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem z kosztorysem oraz podpisaną umową,
 • kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosownych materiałów, zgodności robót z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w trakcie remontu oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie kompletności przedstawionych dokumentów i zaświadczeń, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego robót,
 • skontrolowanie usunięcia przez wykonawcę wad, stwierdzonych w czasie odbioru końcowego robót,
 • weryfikacja kosztorysów dotyczących zwrotu kosztów, poniesionych przez najemców, w związku z zastępczym wykonywaniem remontów lokali w zakresie robót instalacyjnych,
 • udział w komisjach powoływanych w związku z zagrożeniami, spowodowanymi awariami, interwencjami lokatorskimi itp.,
 • dokonywanie obmiarów i wykonywanie kosztorysów inwestorskich,
 • koordynowanie spraw ciepłowniczych,
 • ustalanie potrzeb remontowych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i wodno-kanalizacyjnej,
 • wnioskowanie zmian sposobu wyceny robót instalacyjnych i gazowych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i prowadzenie bieżącej korespondencji, w zakresie powierzonych obowiązków.

 

Wymagania: niezbędne (konieczne) warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państw Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisu prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego budowlanego w specjalności urządzeń (instalacji) sanitarnych,
 • posiadanie pracowniczego stażu pracy:

        - dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe wymagany jest łącznie co najmniej 4-letni staż pracy,

        - dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie wymagany jest łącznie co najmniej 6-letni staż pracy,

 • posiadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
 • przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • dobra znajomość przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do ustawy,
 • dobra znajomość zasad kosztorysowania,
 • znajomość programów kosztorysowania,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zwartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 

dodatkowe:

 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji gazowych,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym sieci i instalacji cieplnych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność i dokładność,
 • dyspozycyjność,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych i gazowych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae (życiorys) wraz z listem motywacyjnym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oświadczenie kandydata lub zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności zatrudnienia) lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie urządzeń (instalacji) sanitarnych,
 • kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku, gdy w dniu złożenia oferty kandydat nie posiada aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, w przypadku zatrudnienia, będzie obowiązany je przedłożyć),
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia (jeżeli kandydat takie posiada):

 • kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji gazowych,
 • kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym sieci i instalacji cieplnych,
 • kserokopie referencji lub opinii,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego ds. robót instalacyjnych i gazowych.” Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Administracja Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „Nowe Miasto”90-406 Łódź, ul Piotrkowska 17 (sekretariat: I piętro - pok. 2 lub pok. 11)  

 

w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r. (do godziny 15.15)

 

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą, za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów (decyduje data wpływu do Administracji, a nie data nadania). Dokumenty doręczone po terminie  nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.