Podstawa prawna:
Postępowanie w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego regulowane jest ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) oraz Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady PIIB z dnia 16 października 2019 r. Nr 16/R/19 (opublikowany na stronie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
Art. 8b ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa stanowi, że rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:
1. korzysta w pełni z praw publicznych;
2. posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumenty:
Wymagane dokumenty opisane są w § 4 ust. 2 Regulaminu, który wskazuje, że do wniosku należy dołączyć:
1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
5. życiorys zawodowy,
6. dowody 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (1200 zł),
8. dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
9. kartę osobową.
Ponadto do wniosku dołączyć należy:
1. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł - zgodnie z § 10 pkt 4 regulaminu. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy,
2. oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego, o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zgodności złożonych wyżej wymienionych oświadczeń z prawdą, sygnowane datą i własnoręcznym podpisem.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) wszelkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza możliwość przedłożenia kopii poświadczonej przez organ, który wytworzył ten dokument lub odpisu dokumentu, jeśli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
Wzory wniosku, karty osobowej oraz zaświadczenia do dokumentowania praktyki zawodowej stanowią załącznik do wspomnianego Regulaminu w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
W toku postępowania w sprawie o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego może zachodzić również konieczność przedstawienia innych dokumentów, jeżeli Zespół Kwalifikacyjny uzna to za pomocne w ocenie spełnienia przez kandydata warunków do uzyskania ww. tytułu.

Opłaty:
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego zgodnie z § 8 pkt 4 oraz § 11 pkt 2 Zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawione i uzupełnione przez XIV Krajowy Zjazd PIIB w dn. 19-20 czerwca 2015 r.) wynosi 1200 złotych. Opłatę należy wnieść na rachunek:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
91-425 Łódź, ul. Północna 39,
81 1440 1231 0000 0000 0222 7622
tytułem: opłata za postępowanie kwalifikacyjne ws. nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Opłatę skarbową w wysokości 10 złotych należy opłacić w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43 lub wnieść na rachunek:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Znaczący dorobek zawodowy:
Zgodnie z art. 8b ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz § 4 ust. 2 pkt 8 Regulaminu kandydat przedkłada w formie pisemnej znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Kandydat może go przedstawić w sposób indywidualnie przez siebie uznany za właściwy, zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB znaczący dorobek praktyczny powinien obejmować twórcze osiągnięcia kandydata zgodne z posiadaną specjalnością uprawnień budowlanych i wnioskowanym zakresem rzeczoznawstwa, w szczególności:
1) autorstwo (współautorstwo) wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań:
• projektowych w obiektach budowlanych (w zakresie konstrukcji lub instalacji, sieci sanitarnych czy elektroenergetycznych), przez twórcze nowe rozwiązania lub wykorzystanie istniejących,
• wykonawczych w realizacji obiektów budowlanych dotyczących zastosowania nowoczesnych technologii i metod organizacji robót,
• badawczo-technicznych związanych z modernizacją technologii w robotach budowlanych, wdrożeniu produkcji nowych wyrobów budowlanych o podwyższonej jakości, materiałowo i energooszczędnych,
• patentowych w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie i zakresie specjalności uprawnień budowlanych oraz wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego,
• innych, związanych z wnioskowaną specjalnością i zakresem rzeczoznawstwa, które wg kandydata stanowią jego znaczący dorobek praktyczny.
2) publikacje osiągnięć badawczo-wdrożeniowych w specjalistycznych czasopismach naukowo-technicznych lub w referatach, wygłoszonych na konferencjach bądź seminariach naukowo-technicznych.
3) ustawiczne dokształcanie zawodowe i pogłębianie wiedzy specjalistycznej w zakresie objętym rzeczoznawstwem jak np.
• zaliczone studia podyplomowe,
• seminaria,
• kursy specjalistyczne,
• sposób pozyskiwania informacji technicznych (czasopisma, literatura, Internet).
4) działalność w zakresie opracowania ocen i opinii technicznych:
• samodzielnie,
• współudział w zespołach rzeczoznawców.
5) na uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz jego zakres mogą mieć również wpływ inne osiągnięcia zawodowe jak np.:
• posiadane nagrody i dyplomy,
• specjalne wyróżnienia,
• odznaczenia zawodowe lub państwowe.
W celu dokumentowania znaczącego dorobku praktycznego kandydatów KKK proponuje zastosować:
1. kartę znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych wraz z potwierdzonymi „za zgodność” kopiami dokumentów stanowiących podstawę wpisu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem (prawdziwość danych) przez wnioskodawcę świadomego odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie zawodowym;
2. autoreferaty dwóch najważniejszych twórczych (wg kandydata) osiągnięć wdrożonych w praktyce zawodowej w zakresie specjalności wnioskowanego rzeczoznawstwa, świadczące o doświadczeniu zawodowym i przygotowaniu kandydata na rzeczoznawcę do sporządzania ekspertyz budowlanych.
W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny. W takim przypadku wraz z dokumentami potwierdzającymi rzeczoznawstwo stowarzyszenia Kandydat składa aktualną opinię – rekomendację właściwego stowarzyszenia.
Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 ww. Regulaminu, Komisja Kwalifikacyjna może powołać biegłych rzeczoznawców budowlanych dla ustalenia zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywany.

Składanie dokumentów:
Wszystkie ww. dokumenty składa się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która sprawdza kompletność złożonych dokumentów oraz przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę w celu ustalenia spełnienia niezbędnych warunków do nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany.
Dokumenty można składać w Biurze ŁOIIB w pokoju nr 15 w godzinach pracy Izby (od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00–17.00) albo przesłać na adres:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Północna 39
91-425 Łódź

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest dostępny TUTAJ

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.