Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Termin egzaminu pisemnego XL sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
wyznaczony został na dzień
18 listopada 2022 r. (piątek)

 

 1. Przed dostarczeniem do Izby wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dokonać wcześniejszej rejestracji kandydata w Portalu PIIB (link tutaj).

Osoby będące już członkami Izby logują się poprzez swoje konto w Portalu PIIB (link tutaj).

Podane przez Państwa dane będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym oraz na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas rejestracji będą przydatne do kontroli przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itp.

Osoby nieobecne na wcześniejszym egzaminie oraz osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu i składające teraz wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu nie muszą wybierać w Portalu PIIB terminu złożenia wniosku (więcej informacji niżej, w pkt. 6).

 1. Przy rejestracji można wybrać dowolny termin złożenia wniosku, ponieważ z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich do dnia 29 lipca 2022 r. (data nadania przesyłki) na adres:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Północna 39

91-425 Łódź

Wyjątkowo wnioski będą przyjmowane w siedzibie ŁOIIB (poniedzialek-piątek w godzinach 11:00-16:30) - sekretariat, pokój nr 6, jednakże bez ich wstępnego sprawdzenia. 

 1. W celu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych należy przesłać do Komisji Kwalifikacyjnej następujące wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
  1. wniosek o nadanie uprawnień (do pobrania);
  2. formularz osobowy (do pobrania);
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (oryginał odpisu, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię – UWAGA: złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi);
  4. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię, która wydała suplement – UWAGA: złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi);
  5. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (do pobrania) lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbywanej za granicą lub praktyki sprzed 1 stycznia 1995 r. – do pobrania);
  6. dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, opłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej (1000 zł albo 1550 zł w zależności od rodzaju uprawnień);
  7. życiorys zawodowy;
  8. kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa za okres kierowania praktyką – nie jest wymagane notarialne potwierdzenie;
  9. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa (np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kopia świadectwa pracy, kopia umowy o dzieło/zlecenie);
  10. w przypadku posiadania już własnych uprawnień budowlanych – ich kopie.
 2. Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".
  Uwaga: nie dołączają Państwo do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych określonego we wniosku w poz.6 zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, ponieważ nie ma na chwilę obecną zawartych takich umów.
 3. Na podstawie uchwały nr 8/R/21 Krajowej Rady PIIB z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:
 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
 1. z tytułu kwalifikowania1000 zł
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna) 600 zł.
 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 1. z tytułu kwalifikowania 1550 zł,
 2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1550 zł,
 3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna) 850 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 91-425 Łódź, ul. Północna 39, w PKO Bank Polski SA, nr rachunku:
81 1440 1231 0000 0000 0222 7622, zaznaczając tytuł wpłaty: "Imię i nazwisko - opłata za egzamin - listopad 2022 r. - I rata".

  6. Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu lub były nieobecne na wcześniejszym egzaminie również rejestrują się w Portalu PIIB wybierając "Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)". Nie ma konieczności wyboru terminu złożenia wniosku. Po zarejestrowaniu należy przesłać do Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r. (data nadania przesyłki) następujące dokumenty: 

 1. wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu (do pobrania);
 2. formularz osobowy (do pobrania);
 3. kopię decyzji otrzymanej po ostatnim niezdanym egzaminie.

UWAGA! Sama rejestracja w Portalu PIIB nie jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o ponowny egzamin. Konieczne jest dostarczenie do Izby ww. wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu z załącznikami.

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź