Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o rozpoczęciu postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.


Termin egzaminu pisemnego XLIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
wyznaczony został na dzień
24 maja 2024 r. (piątek)

 1. Przed dostarczeniem do Izby wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dokonać wcześniejszej rejestracji kandydata w Portalu PIIB (link tutaj).
  Osoby będące już członkami Izby logują się poprzez swoje konto w Portalu PIIB (link tutaj).
  Podane przez Państwa dane będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym oraz na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas rejestracji będą przydatne do kontroli przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.
  Osoby nieobecne na wcześniejszym egzaminie oraz osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu i składające teraz wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu nie muszą wybierać w Portalu PIIB terminu złożenia wniosku (więcej informacji niżej, w pkt. 6).
 2. Przy rejestracji można wybrać dowolny termin złożenia wniosku, ponieważ wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich do dnia 26 stycznia 2024 r. (data nadania przesyłki) na adres:
  Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
  Północna 39
  91-425 Łódź
  Wyjątkowo wnioski będą przyjmowane w siedzibie ŁOIIB (poniedzialek-piątek w godzinach 11:00-16:30) - sekretariat, pokój nr 6, jednakże bez ich wstępnego sprawdzenia.
 3. W celu ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych należy przesłać do Komisji Kwalifikacyjnej następujące wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
  a) wniosek o nadanie uprawnień (do pobrania);
  b) formularz osobowy (do pobrania);
  c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (można również złożyć odpis notarialny lub kopię uwierzytelnioną przez uczelnię, która wydała dyplom – UWAGA: złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi);
  d) suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (można również złożyć odpis notarialny lub kopię uwierzytelnioną przez uczelnię, która wydała suplement – UWAGA: złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi);
  e) dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, opłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej (1200 zł albo 1800 zł w zależności od rodzaju uprawnień – więcej informacji niżej, w pkt. 5);
  f) życiorys zawodowy (w dowolnej formie, np. CV)
  g) Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (do pobrania) lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbywanej za granicą lub praktyki sprzed 1 stycznia 1995 r. – do pobrania);
  h) kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa za okres kierowania praktyką. Jeśli część praktyki zawodowej odbywała się w 2023 r. (nawet jeśli zaczęła się wcześniej), to kopia uprawnień budowlanych osoby kierującej tą częścią praktyki powinna być uwierzytelniona przez notariusza albo organ, który decyzję wydał. Uwierzytelnienie nie jest wymagane w przypadku decyzji wydanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
  i) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa (np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kopia świadectwa pracy, kopia umowy o dzieło/ zlecenie);
  j )w przypadku posiadania już własnych uprawnień budowlanych – ich uwierzytelnione kopie. Uwierzytelnienie nie jest wymagane w przypadku decyzji wydanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
 4. Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania". UWAGA: do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych nie dołączają Państwo określonego we wniosku w poz. 7 zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, ponieważ na chwilę obecną nie ma zawartych takich umów.
 5. Na podstawie uchwały nr 44/R/22 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne wynosi:
  dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
  a) z tytułu kwalifikowania1200 zł
  b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1200 zł,
  c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna) 700 zł.
  dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  a) z tytułu kwalifikowania 1800 zł,
  b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1800 zł,
  c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna) 1000 zł.
  Opłatę należy wnieść na rachunek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 91-425 Łódź, ul. Północna 39, w PKO Bank Polski SA, nr rachunku: 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622, zaznaczając tytuł wpłaty: "Imię i nazwisko - opłata za egzamin - maj 2024 r. - I rata".
 6. Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu lub były nieobecne na wcześniejszym egzaminie również rejestrują się w Portalu PIIB wybierając "Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych - ponowny pisemny/ustny)". Nie ma konieczności wyboru terminu złożenia wniosku. Po zarejestrowaniu należy przesłać do Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2024 r. (data nadania przesyłki) następujące dokumenty:
  a) wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu (do pobrania);
  b) formularz osobowy (do pobrania);
  c) kopię decyzji otrzymanej po ostatnim niezdanym egzaminie albo zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.
  UWAGA! Sama rejestracja w Portalu PIIB nie jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o ponowny egzamin. Konieczne jest dostarczenie do Izby w formie papierowej ww. wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu z załącznikami.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Biuro Łódzkiej Okręgowej Izby

ico ul. Północna 39
91- 425 Łódź

Skontaktuj się z nami

tel. 42 632 97 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.